Tuesday, October 24, 2023

नेपालभाषाया जिगु गुगूगु उपन्यास ‘जि सतः मखु”

 नेपालभाषाया जिगु गुगूगु उपन्यास ‘जि सतः मखु” 
कुतः पिकाकःया सच्छि व न्यय्च्यागूगु पिथना

जि सतः मखु

(उपन्यास)

नजरराम महर्जन

कुतः पिकाक

तिबुक्छे, ख्वप–८ नेपालमण्डल

नेपाः

न्हापां ः न्यासः ५००

ने.सं.११३३ तछलागा ः १२ शुक्रवाः कुन्हु

ः बु.सं.२५५६÷वि.सं.२०७०÷सन् २०१३

द्यवः किपा ः कमलेश महर्जन व निरजमान सिंह

मू ः सच्छि (१००) तका ।

ISBN :  978-9937-8701-5-3

थाकू ः न्हू–विद्या प्रिण्टिङ्ग प्रेस, सुकुध्वाखा, ख्वप ।


जिगु छुं खँ


थ्व उपन्यास “जि सतः मखु” नां तयाः छगू उपन्यास च्वये धकाः मतिं यानाः तयागु निदँ स्वदँ हे दत । तर गबलें फुर्सद मन्त । गबलें थः हे उसाँय मन्त । 

२०६७ असोज ७ गते समयबजि पुन्हि खुन्हू थःम्हं या हे मयानागु अपराधया द्वपनय् जि प्रहरी हिरासतय् लात । असोज २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतं पुर्पक्षया निंतिं जित भद्रवन्दी गृह त्रिपुरेश्वरय् छ्वल । अन गुलातक थुनुवा जीवन हना २०६८ साल जेठ २५ गते अदालतं जित सफाई बिल । जेठ २६ गते जि भद्रवन्दी गृह नं पिहाँ वया ।

गबलें कल्पनातक मयानागु थासय् जि च्वनेमाल । सर्गतय् ब्वयाः जुइपिं झंगःपंछित थें स्वतन्त्रं जुयाच्वनाम्ह जि ततःजाःगु पःखाया दुने जीवन हनेमाल । जित नापलाःवइपिं पासा भाइपिन्सं न्ह्याबलें धाइगु “छ छम्ह च्वमि खः । थन छन्त यक्व ई दइ । व ईया सदुपयोग यानाः न्ह्याग्गुसां च्व । ल्हाः दिकेमते ।”

काय्नं नं, “बा, च्वयेगु दिके मते । न्ह्याग्गुसां च्व । कापी कलम माक्व जिं हयाः बी” धकाः छकलं वंचूगु, हाकुगु व ह्याउ“गु यानाः स्वपू दतपेन निगू दर्जन रिफिल व डायरी च्वयेत धकाः निसः पेज दुगु स्वगू कापी व लाईनवाला पूmलस्केप छगू रिम हयाः बिल । जितः च्वयेत हौसला दत ।

  कारागार दुने नयेगु व द्यनेगु वाहेक मेगु छुं ज्या दुगु मखु । गफ याये धायेत नं छु जक गफ यायेगु ? उकिं फुर्संदया फुर्सद दु । न्हिनय् द्यंसा बहनि न्ह्यः वइममखु । च्वये धकाः सना ल्हाहे मन्ह्याः । थ्व न्यादँ खुदँया दुने जिं कम्प्यूटर पासा दयेके धुन । उकिं न्ह्याग्गु च्वयेमाःसां कम्प्युटरय् टाइप यानाः च्वयेगु बानी जुइधुंकल । ल्हातिं च्वयेगु बानि हे मन्त धाःसां ज्यू । उकिं निपाना स्वपाना जक च्वयेबलय् ल्हाः स्यानाः वइगु । च्वये हे मंमदु । 

छन्हू उपन्यासकार मथुराकृष्ण साय्मिजु जित नापलाः झाल । वय्कः नापलानाः जि तसकं लय्ताना । वय्कलं नं जित च्वयेत हौसला बियाः दिल । वय्कलं धयादिल, “नजररामजी, थन च्वनाः फुर्सदया ईया सदुपयोग यानाः दिसँ । छित स्यनेमाःगु ला मखु । छिगु थ्व कारागार जीवनयात वरदान सावित यायेत कलम न्ह्याकाः दिसँ ।”

“छु जक च्वये गुलि च्वयेगु ?” जि झ्यातुपहलं धया ।

“छिगु मनय् छु कल्पना वल वहे च्वयादिसँ । थनया लकस, थनया चालचलन छु च्वये मंदु च्वयादिसँ । लिपा उपन्यास च्वयेत ज्याख्यलय् वइ ।”

कुतः पिकाकःया विमल ताम्राकार भाजु ख्वपंनिसें जित नापलाः झाल । वय्कलं न्यागू सपूm ब्वनेत बियाः धयादिल, “नजरराम दाइ, छि च्वमि खः ल्हाः दिकाः दिइमते । च्वयेगु ज्या यानादिसँ । छिसं अजःगु अपराध याःगु खइ धकाः जितः विश्वास मदु । छित सफाई अवश्य दइ । थ्व कारागार जीवनयात वरदान सावित याना दिसँ । झी कवि चित्तधर हृदयजु, सिद्धिचरण श्रेष्ठपिन्सं जेलय् दुने च्वना हे बांबांलाःगु च्वसु च्वयादिल । आःला दुने उलि कडा मजूजुइ । उकिं परिस्थिति खनाः ग्यानाःदीमते । परिस्थितियात थःगु अनुकुल कथं छ्यलाः दिसँ ।”

लः मन्ह्याःगु पुखूया लः फोहोर जुइ, नवइ । न्ह्यानाच्वंगु लः जक सफा जुइ । जिगु दिमागय् यक्व खँत दासि वयाच्वनी । व खँ जिं सुयात कने ? न्यनीपिं सुं मदु । अले मनय् खँजक वाय्काः च्वन कि जि वँय् जुइफु । थन यक्व हे मानसिक रोगीत दु । जि नुगलय् खँ ल्हाकाः मानसिक रोगी जुइ मयः । उकिं जिं मनय् वःगु खँयात डायरीया रुपय् च्वयाः यना । च्वया यंयं च्वयेगु बानि जुल । अले जिं न्हापा हे परिकल्पना यानातयागु थ्व उपन्यास “मिसा जि सतः मखु” च्वयेगु याना । जि थुनुवा जीवनय् प्यंगू उपन्यास च्वया हयागु दु । खय्भासं “जिउँदो लाशको मुर्दो आवाज” “जिन्दगीका डोबहरू” व “मनयागु विष” व गुसः पानाया खुगू द्यां डायरी च्वया । मुक्कं यानाः जिं स्वद्वः पाना च्वया हयाः ।

कारागार दुने पासापिन्सं जित खय्भासं च्वयेत सल्लाह ब्यूगु खः । जिं न्हापा नेपालभाषां च्वयातयागु प्यंगू उपन्यासयात खय्भासं हिलाः काय्नं प्रिन्ट याना हयाबिल । कारागार दुने यक्वसे ब्वना यय्कल । उकिं थ्व उपन्यास नं खय्भासं च्वः धकाः सल्लाह विल । खय्भासं च्वःसा दाँ नं वइ । नां नं दइ । नेवाःतय्गु छगू पुचलय् जक छाय् सिमित जुयाच्वनेगु धाल ।

“जिं नां कमाय यायेत व दाँ कमाय यायेत साहित्य सिर्जना यानागु मखु । जिगु मांभाय् नेपालभाषाया उपन्यास ख्यःयात तःब्या यायेत च्वयागु खः । जिगु भाषाय् जिं मच्वःसा सुनां च्वइ ? उकिं जिं न्हापां नेपालभाषां निं पिथने । लिपा खय्भासं उल्टा याना बिइ । अले पिकाये माःसा पिकयाः दिस ।” जिंधया ।

नेपालभाषां उपन्यास च्वइपिं यक्व मदु । गुलिसें च्वयाच्वन उमि नं पिकाकः मदयाः अथें सुम्क तयाःतये मालाःच्वंगु दु । मेहेनत यानाः ई बियाः उपन्यास नं च्वयेमानि । थःगु दाँ तयाः पिकाय् नं मानि । पिकयाः मीगु नं छगू समस्या हे तिनि । अथे धकाः झीसं नेपालभाषां मच्वयेगु मखु । च्वये हे माः । थ्व हे विचारं जिं थ्व उपन्यास च्वयागु खः ।


थ्व सपूm पिथनेत माःगु ग्वाहालि यानादीम्ह इचाख्यः, पांगा, किपू–१२या

ई..भाजु दुर्कमान महर्जनयात

यक्व यक्व सुभाय् 


जि सतः मखु

  जि छम्ह मिसा । ल्यासेम्ह मिसा । यौवनं बिलिबिलि जाःम्ह मिसा । मत्यवं हे ल्यासे याःम्ह जि । जि ल्यासे जुल धकाः वाःचायेके हे मलावं जितः मां–बौ नं ल्यासे यानाबिल । जि लँय् जुइबलय् जिगु म्हय् च्वंनिसें क्वथ्यक स्वइगु मिखात जिं बांलाक वाःचाः । अय्सां जिं वास्ता मयाना । जिगु दिंं न्ह्याइपुक फुनाः वनाच्वन । जिगु जिन्दगी थथ्याःक्वथ्याः ला जि आई कमया जाँच सिधइगु दिंनिसें सुरु जुल ।

बछलाया ई । जिगु आई.कम.या फाइनल जाँच जुयाच्वंगु । जाँचया दकले लिपांगु दिं, सुथ न्हापां दनाः कसी वना ख्वाः सिला वया । जिमि मां, तताःजु सुं हे दनाः मवःनि । थःम्हं हे च्या दायेकाः त्वना । पलख सपूm ब्वनाः च्वना । ई वंगु हे मचाः । 

‘थौ जँ“च ब्यू वनेगु मखुला ?’ मां नं धाःवसेंलि तिनि जि झसंग वंम्ह थें जुल । जिं घरि स्वया, खुताः जःछि ई जुइधुंकल । काचाकिचिं वसः पुना पिहाँवना । लँय् रिक्सा छगः दिकाः तल । उकी हे च्वनाः कलेज वना ।  

कलेजय् पासापिं सकलें वयाःच्वने धुंकल । जाँच सुरु मजूनि । सकलें बरण्डाय् दनाः गफ यानाच्वन । थौं जाँच सिधलकि रिजल्ट मजूतले सकसियां फुर्सदया फुर्सद दइ । छु यानाः न्हिं छ्यायेगु धकाः पासापिनि सहलह जुल । गुलिं पासापिं कम्प्यूटर सयेकः वनेधाःपिं, गुलिं लँ सुइगु सयेकः वनेधाःपिं । थौ छकः सकलें पासापिं मुनाः फिल्म स्वः वनेनु धाल । जिं म्हां धया । जि याउँक मद्यनागु तःन्हू दय्धुंकल । थौ जा नयाः न्हिने याउँक द्यनेगु बिचाः यानाच्वना । 

न्हापांगु घण्टी थानाः हल । सकलें जाँच बिइगु क्वथाय् दुहाँवन । थःथःगु थासय् फ्यतुत । कापी बिइहल । हानं छकः घण्टी थानाः हल । न्ह्यसःपौ इनाः हल । न्ह्यसःपौ कयाः स्वया । न्ह्यसः अःपुथें ताल । थःके वःथे च्वयाः यना । थौं जिगु ल्हाः हे मन्ह््याः । च्वयाः च्वंच्वं ई हे मगाःगु थें जुल । घण्टी थानाहल । गार्डतसें कापी लाकःवसेंलि तिनि च्वयेगु त्वताः वया । हलय् दुने थय्क स्वयां पासापिं छम्ह हे मदयेधुंकल । पासापिं पिने पियाच्वन जुइ धकाः मतिं यानाः पिहाँ वया ।

पिने नं पासापिं छम्ह हे मदु । त्वाल्ल निभाः त्वयाच्वन । हापा हापां तांन्व । फय् छफुति संगु मखु । जि याकःचा फाताफाता गेट पाखे वया । गेटया लिक्क नैक्याःमा क्वय् अमर याकःचा फ्यतुनाच्वन । जितः खनेवं दनाः धाल, “थौला खुब च्वयाः वः थें च्वं । जिपिं ला न्हाचः हे पिहाँ वयागु ।”  

“थौ मन हथाय् चाःगुलिंला छु थें ! ल्हाः हे मन्ह्याः । आः ला पिहाँवयागु हँ ! थन छाय् च्वनाः च्वनागु ?” 

“छन्त पियाः च्वनागु । थौ छकः छनाप खँल्हायेमास्ति वयाच्वन ।” जि नाप नापं वयाः अमरं धाल ।

जिपिं निम्हं कलेजं पिहाँ वया । अमरं जिलिसे खँल्हायेमानि धाःगुलिं जिगु मनय् लसतां भय्बिल । न्यासि हे वनीगु जुइ धकाः च्वनागु । कलेज गेटं पिहाँ वयेवं अमर छगू रिक्साय् फ्यतूवन । जितः नं रिक्साय् च्वं वा धाल । जिं म्हां धाये मफुत । वया नापं रिक्साय् फ्यतूवना । जिगु व अमरयागु लँपु हे पाः । अमर उत्तरपाखे श्रीपूर वनेमाःम्ह । जि दक्षिणपाखे बिर्ताबजार वनेमाःम्ह । आदर्शनगर बजार दथुइ थ्यन । अमरं रिक्सा दिकल । वं रिक्साया भाडा बिल । व रिक्सां कुहाँवन । 

“छ नं कुहां वा । कान्छा स्वीट्सय् वनाः पलख गफ याये ।” अमरं धाल ।

वं उलि धाःबलय् जिगु मन लय्ताल । जि रिक्सां कुहां वया । जि अमरलिसे यक्व यक्व खँल्हाये मास्ति वः । थौं वं हे खँल्हायेवा धाल । छु खँ ल्हाइगु जुइ ? खला वयालिसे जि यक्व थासय् नापं जुइ नं धुन । तर उबलय् जिमिनाप मेपिं पासापिं दइगु । थथे निम्हचा जक च्वना खँल्हाये मखंनिगु । थौं जिपिं निम्हचा जक जुल । थौं अमरं नुगः खँ ल्हायेत हे जितः पियाच्वंगु जुइ । जि अमरनाप कान्छा स्वीट्सय् वना । एयरकन्डिसन दुगु थाय् जुया दुहां वनेवं सिच्चुसे च्वनावल । जिपिं निम्हं छगः टेवुलय् ख्वाः ख्वाः चुलंचू लाकाः फ्यतुना । वं बेय्रायात पुरी जिलेवी व लस्सि हयेत अर्डर बिल । बेय्रा वन । आः अमरं छु धाइन जुइ धकाः जिगु मन धुकधुुक मिन । वं छुं नं मधाः । जिं वयागु ख्वाः तुंक स्वयाच्वना ।

“आरती आः झीपिं काचाक्क नापलाय् खनी मखुत ।” 

“छाय् छ गन वनेगु ?” 

“जि ला गनं वनेगु मखु । आः झीपिं क्याम्पस वयेम्वाःल । रिजल्ट जुइबलय्तक छ थःछेँय् च्वनाच्वने दइ ला मदइ ला ?” 

“छाय् जि गनवनी धकाः च्वनागु ?” जिं न्हिलाः धया । 

“गन वनी, गन वनी का । ल्यासे जुइधुंकल बियाः छ्वइ ला छु छु का ।”

“धत् आवंनिसें नं इहिपाः याइ ला ? डिप्लोमा छगू पास मयायेकं इहिपाः यायेगु खँ हे मदु ।” 

“धात्थें यायेमखु खः ला ? झी त्रि–जुद्घ स्कूलय् नापं ब्वनापिं मिसा पासापिं गुलिसिया इहिपाः जुइ धुंकल ।”

“मेपिनिगु खँ ला जिं मस्यू । जिगु इहिपाः निं जुइमखु । छ धुक्क च्वं । झी क्याम्पसय् नापलाय् मखंसां बजारय् ला नाप ला हे लाइ ।”                                                  

“बजारय् नापलाइबलय् छं जितः न्वंतुइ ला ?”

“का छु खँ ल्हानागु आम ? बजारय् जुइवं जिं छन्त न्वंमतुइ ला ?”

थथे हे ताउतक उखेंथुखेंया गफ जुल । अमरं जितः आई लभ यू धाइ ला धकाः च्वनागु । वं छुं हे मधाः । मिजं जुयाः वं हे छुं मधाःसा जिं गथे धाये ? जि जकं व यः, वया जि यः ला मयः ला ? थथे बिचाः याना जिं आशाकुति पहलं अमरयागु ख्वाः स्वयाच्वना । अय्नं वं छु मधाः ।

नास्ता याये सिधल । अमरं छुं धाइला धकाः वने मत्यःनि ला धकाः न्यना । व दनाः वना जिमिसं नयागु दाँ पुल । अनं जिपिं पिहां वया । अमर छगः रिक्साय् च्वना उत्तरपाखे वन । मेगु रिक्साय् च्वना जि छेँवया ।

छेँ लुखां दुहां वनेवं छेँया लकस खनाः जि अजूचाया । तता आरजु व तताःजु छद्वं वसः हियाच्वन । मां छेँ छखां बँपुनाच्वन । थौं नखः चखः छुं नं मखु । अय्सां सकलें जानाः छेँ सुचुकुचु यानाच्वन । 

“तता, छ गबलय् वयागु, जा नयेधुन ला ?” 

“जि सुथय् न्हापां वयागु ?”

“बाउचा ग्व ?”

“बाउचा छंगु क्वथाय् थ्यनातयागु दु । दांग्रां दुग्रुं यायेमते । मचां न्ह्यलं चायेकी ।”                                            

जि थःगु क्वथाय् वना । तताया काय् उमेश जिगु खाताय् थ्यनाःतल । मचा स्याक्क न्ह््यः वयेकाःच्वन । मचाया न्यतालय् छकः च्वाक्क चुप्पा नयेमास्ति वल । मचा दनी धकाः ग्यानाः छुं नं मयाना । वसः त्वःता । म्याक्सि फिना । जिं म्याक्सि फिना जुइगु जिमि दाइया मयः । आः न्हिनय् दाइ छे“ दइमखुु । व सुथय् जा नयाः पिहां वनीम्ह बहनी तिनि छेँ दुहां वइ ।

  मां नं जितः जा नयेत सःतः वल । जा नःवना । जा ननं जिं मनया उत्सुकता मांयाके न्यना, “मां, थौ कन्हय् नखःचखः छुं नं मखु । तता नं वयाच्वन । छेँ थपाय्सकं सुचुकुचु यानाच्वन । छाय् थें ?”

“अँ, छन्त धाये हे माःगु खँ खः । छं जाँच जुयाः च्वंगुलिं छुं नं मधयागु । छन्त बिया छ्वयेत्यनागु । कन्हय् ग्वय् हइ । च्यान्हुं छन्त काः वइ । थन ज्या यक्व दुगुलिं आरजुयात सःतागु ।” 

मांया खँ न्यना जि अजूचाया । जितः ला थ्व खँ न्ह््यलय्ला ज्वलय्ला थें जुल । छवाः लिपा जिगु इहिपाः हँ, जिं छुं हे मस्यू । गन च्वंम्ह मिजं, गजःम्ह मिजं, छु ज्या याइम्ह, छुं हे मसिइक गथे इहिपाः यायेगु ? जिं मांयात धया, “जि आखः ब्वने हे मगाःनि । आवंनिसें इहिपाः यायेमखु नि ।”

“छन्त छु जिमिसं मज्यूथाय्, मखुम्ह मिजंयात बिया छ्वये त्यनागु खःला ? छु धकाः आखः ब्वने मगाःनि धकाः हालाः च्वनागु ? आखः ब्वनाः जक छं छु यायेगु आँट ? मीनाबजारया धर्मसाहुया काययात बियाः छ्वये त्यनागु स्यूला छं ? अपाय्सकं तःमिपिन्थाय् वने दयेकाः नं छं मयः धकाः हालाः च्वनेगु ला ?”

  “तःमि चीमिया मतलब मदु । जि इहिपाः याये हे मास्ति मवःनि ।” 

“अप्वः न्यासिचाया इहिपाः यायेमखु धकाः हालाः च्वनेमते । जिगु न्ह््यंनेला छं आमथे धाल । छं दाइ व बाःया न्ह््यंने अथे धायेमते । छंगु दुगः क्वँय् त्वाःथलाः बी । छिमिगु इहिपाः निखा छेँया इज्जत जुइधुंकल ।” मां नं निर्णाय्क सलं धाल ।

मांया खँ न्यनाः जि थारान्हुया । जिं स्यू, जिमि बाःया म्हुतुं पिज्वःगु ख
ग्वःत ल्व“ह“तय् कियाः तःगु आखः थें जुइगु । थःगु बचं पूवंकेत बा नं न्ह्याग्गुं यायेफु । आः जिं इहिपा यायेमखु धयां सुं मानय् जुइमखुत । जि जा नये मंमन्त । जा प्ये घुतुं मवन । बच्छि जा ल्यंकाः ल्हाःसिला कुहांवया ।

जि थःगु क्वथाय् वया । द्याम्म खापा ग्वयाः लासाय् ग्वारतू वना । जाँच सिधल धकाः मन याउँका वयागु । आः पर्वतं क्वच्यूवःगु थें जुल । कुबियां कुबिइ मफय्क झ्यातुल । फिसलय् लाःम्ह न्या थें वाथावाथा कना । इहिपाःया खँ जुइबलय् मिसातय् मनय् स्वाँ ह्वइ धाइ । जिगु मनरूपि क्यबय् छतिं स्वाँ मह्वः । ह्वयेत्यंगु स्वाँ नं मुखुबलय् हे सुखूचिना वन । इहिपाः यानाः थः बूगु छेँ त्वःता मेपिनि छेँ वनेमालिन । जीवनकाःछि ह्वनाः नयेमाःम्ह मिजं हे म्हमसिइक इहिपाः याये मालीन । थौं कन्हय्या जमानाय् नं मिजंया ख्वाः छकः मस्वसे इहिपाः यायेमाःगु जिगु कर्म । मां अबुं धाःथाय् वने हे माः हँ । लहिनातःम्ह चोलेचा मियाः छ्वये थें जितः बियाः छ्वइन । न्याना यंकूम्हं चोलेचा बांलाक लहिमा या पालाः छ्वयेमा छेँथुवाःयात छु मतलब ? मां अबुया म्ह््याय्मचा छम्ह बियाः छ्वये धुनेवं थःगु जिम्मेवारी पूवंगु तायेकीगु । जिं बिद्रोह यायेफुगु नं मखु । छु याना बिद्रोह याये ? जितः ग्वाहालि बिइपिं सुं हे मदु ।

तताया काय् उमेशया न्ह््यलं चाल । जितः खना व मचा वास्याहां न्हिल । मचाया न्ह््यू ख्वाः खनाः जिगु मन भतीचा याउँसे च्वन । जिं मचायात च्वाक्क चुपा नया । मचा प्याँय्क ख्वल । जिंं चुप्पा नयागु मचाया मयल जुइ । मचाया ख्वःसः तायेवं तता ब्वाँय् वल । मचा ज्वनाः तता पिहां वन । वसः हिइत जिं ग्वाहालि नं याः मवना । लासाय् ग्वारतुला च्वना । 




बहनि जुल । दाइ व बा छेँ दुहां वल । क्वथाय् दुहाँ वयेवं दाइ नं न्यन, “जाँच गय्च्वं ?”

“बां हे ला ।” जिं चीसलं लिसः बिया ।

“ख्वाः खिउँसेच्वं, म्हंसुख मदु ला कि छु ?” दाइनं हानं न्यन ।

“आः जि ख्वाः चकंकेगु ई हे गबले वइ ?” जिं मछाः मजूसे, मग्यासे धया, “जि म्हितेगु, न्ह््याइपुकेगु, लय्तायेगु इलय् हे कतकिया छेँ भ्वाँतिं तयेके छ्वइन ।”

“इहिपाः यायेगु छु भ्वाँतिं च्वं वनेगु खः ला ? म्ह््याय्मचा जुयाः कतकिया छेँ मवंसे गाइला ? छन्हू न छन्हू वने हे माः । भतिचा न्हापा व लिपा जक ला खःनि ।” जिगु मनया खँ थुइकाः बाः नं धाल ।

“आवंनिसें इहिपाः यानाः छु याये ? जि आखः ब्वने हे मगाःनि ।” जिं हानं लिसः बिया ।

“आखः ब्वनाः छं छु ज्या याना नयेमाल ? अजःपिं साहुतय्थाय् महारानी शौख यानाः नये दइ ।” 

“का अप्वः हालाः च्वनेमते । खुरुक्क जा नः वनेनु ।” दाइनं धाल ।

जि इकिधिकि नं मसना । दाइनं जिगु लपू ज्वंवल । दाइनं लपू ज्वना साला यंकल । 

जि जा नयाः हानं थःगु कोथाय् वया । थौं टी.भि स्वःवने नं मंमन्त । सपूm स्वये नं मंमन्त । छु याये छु याये जुल । लासाय् भुग्लुं ग्वःतुलाः च्वना । न्ह््यः मवः । तता कोथाय् दुहाँवल ।

“इहिपाया खँ न्यनाः मछाला च्वना लाकि छु ? इहिपाया खँ न्यनेबले न्हापां थथे हे जुइगु खः । करकिया छेँ वनेमाःगु मनय् भतीचा ग्याःपहः ला वहे वइ । अय्सां छतिं ग्याय् म्वाः । भाःत नाप ह्वने धुनकी न्ह््याइपुस्से च्वनी ।” ततां जित हायेके थें धाल ।

“तता, व मिजं गजःम्ह खः छं म्हस्यूला ?” ततायाके मछाः मछाः न्यना ।

“जिं बांलाक म्हस्यू । वयागु नां धिरज खः । न्हापा जिपिं त्रि–जुद्घ स्कूलय् ब्वनेगु । जिपिं च्यागू तगिमय् थ्यंबलय् व एस.एल.सी. पास जूगु । आखः ब्वनेगुलि व न्ह््याबलें न्हाप लाइगु । एस.एल. सी. जाँचय् जिल्ला टप वःम्ह । एस.एल.सी. पास याना येँ आखः ब्वंवंसेंलि जिं वयात मखंनि । न्हापाला व बांला, तुइस्से च्वं, म्हं नं तःधिकः, ल्ह्ंवब्वासे च्वं । उगु इलय् जिमि पासापिनि सकसियां व यः । अय्सां वं सुयातं नुगः मब्यू । छ भाग्यमानिम्ह जुया व भात लाइन ।”

“तता स्वयाः सिनियरम्ह मनू व ग्वदँ दत जुइ ?”

“दतजुइ व नीच्यादँ ति हे ।”

“जि स्वया झिदँ मछि थकालिम्ह मिजं, वया नाप जि ह्वनाः नयेखुनु फइला ?”

“भाःत धइम्ह थः स्वयाः थकालिम्ह हे माः । अलेतिनिला मिजंयात कजय् याना तयेफइ । थः ज्वलिंज्वपिं जुलकि भाःत स्वया न्हापा थः बुरि जुइ अले इमिसं मेंम्ह मिसा स्वः जुइ । खय्, ब्रम्हुतय् थः स्वया च्यादँ झिदँ मपाःपिं इहिपा हे याइमखु । बरु कोथा बिइबलय् छं न्हापालाक्क मिजंयात न्वंतुइमते । मिसां न्हापालाक्क न्वंतुलकि म्ह््याय् बुइ हँ ।”

ततां अथे धाःबलय् जितः मछाःसे च्वनाः वल । म्हं हे मस्यूम्ह मिजंनाप गथे द्यनेगु ? लुमना वःलिसे म्ह कुचुस्से च्वनाः वल । जिगु मनय् अज नं खँ ल्वाकःबाकः जुयाच्वन । मनया खँ ततायाके न्यना, “धिरजं गुलि ब्वनाः तःगु दु । व छु ज्या याइम्ह ततां स्यू ला ?”

“थौकन्हय् व येँ च्वना एम.एस्सी. ब्वनाच्वंम्ह ।”

“आखः ब्वने हे मगाःनि इहिपा यायेत अपाय्सकं छाय् हथाय्चाःगु जुइ ?”

“खः । थ्व खँ न्यनाः न्हापां ला जि नं अजू चायागु खः । जिं मांयाके न्यना । मां नं लमियाके न्यन । धिरजया किजा सुरजयात आदर्शनगरय् च्वंम्ह अमेरिकाय् बसोबास यानाः च्वंम्हेसिया म्ह््याय् बिइत वल । इहिपा लिपा सुरजयात नं अमेरिका ब्वनाः यंकीगु हँ । दाजुया इहिपा मयायेकं किजाया इहिपा याये मछिन । न्हापां ला धिरज इहिपा यायेत मानय् हे मजू ह“ । लिपा बौम्ह व दाजुम्हं कर यासेंलितिनि व मानय् जूगु हँ । हथाय्पथासं थ्व इहिपा क्वःछ्यूगु खः । छं जाँच जुयाः च्वंगुलिं छुं नं मधाःगु ।”

“जि आखः ब्वना छु छु यायेगु, छु छु जुइगु बिचाः दुगु । आवंनिसें इहिपा याये हे मास्ति मवः नि ।” 

“छाय्, छं सुं यःकाः तयागु दु ला कि छु ? सुं यःका तयागु दुसा धा । आबलयतक लाः नि । कन्हय् ग्वय् काये धुनेवं छ इमिम्ह जुइ । छ सीसां इमिसं सीथं थंवइ ।”

    जिं यःकाम्ह ला अमर खः । अमरया जि यःला मयःला मस्यू । थौं सुथय् उबय्त नापं जुयां नं वं छुं मधाः । उकिं जिं ततायात धया, “अजःगु छुं खँ मदु । जिं सुं यःका तयागु नं मदु ।” 

तता नं जिगु कोथाय् द्यनेत सनांच्वन । जि ततानाप द्यने मंमदु । न्हापाला जिपिं निम्हं नापं द्यनेगु खः । अय्सां म्हंथीक द्यनेमयः धकाः तता छसिलिक्क द्यनीगु । इहिपा लिपा वया द्यनेगु बानी पाना वन । घयेपुनाः द्यं वइम्ह जुल । गबलें गबलें म्हय् द्योने तुति नं तःवइम्ह जुल । छकःला जिपिं निम्हेसिया ल्वापु नं जुल । अबलय्निसें ततायात मा नं मेगु हे कोथाय् थ्यने छ्वल ।

“तता नं थन द्यनेगु ला ?” जिं ततायाके न्यना ।

“खः । जि द्यनेगु कोथाय् छंगु क्वसः जायेक तयाः तल ।”

“अय्सा खाताक्वय् लासा लायाः द्यं ।”

“ठिक जू, जि क्वय् हे लासा लायाः द्यने । आः च्यान्हुला खः नि म्हंमथीक द्यनीगु । इहिपा धुंका छं मिजं नं छन्त घयेपुना त्वःतूसा खः का । उगुइलय् छु यायेगु ?” ततां जितः हाय्कल ।

तता खाता क्वय् लासा लायाः उमेस घयेपुना द्यन । जि मत स्यानाः खाताय् द्यं वना । छतय् यःखाय्काः तःगु सिलिंग पंखा फनफनं चाहिला च्वन । जिगु मनय् नं मन्ह््यं मन्ह््यं बुँगालय् लः बुयाः वःथें खँ बुयाः वयाच्वन । जि यःम्ह अमर खः । अमरया जि यःला मयःला जिं मस्यू । वया नं जि यः हे जुइ धकाः च्वनागु खः । थौ सुथय् छुं धाइला धकाः च्वनागु, छुं नं मधा । अमरलिसे जीवन हनेगु जिगु इच्छा व आकांक्षा थौं धू जुयाः सर्गतय् ब्वयाः वन । मनं खंक्वला स्वयाजक पूवनी ?  




    कन्हय्खुन्हु सुथय् ततां थंवयाः तिनि जि न्ह््यलं चाल । म्हिगः बहनि गुगुइलय् न्ह््यः वल, जिं मस्यू । तताया म्वः नं ल्हुयाः वये धुंकल । जिं घरि स्वया । गुताः ई जुइधुंकल ।

“यःमांँय्, म्ह््याय्मचा जुयाः नं आःइलय् तक द्यनाच्वनेगु ला ? भाःतपिन्थाय् नं अथे बान्हिबिक द्यनाः च्वनेगु मखु । सकसिबे न्हापालाक्क दनांः वसिबँ पुना लुखाबँ थिले माः ।”

“का म्वाल, अप्वः चिन्वयाः च्वनेमते । छु धाः वयाम्ह खः धा हुं ।” 

“थौं ग्वय्हइगु दिं याकनं म्वःल्हुयाः ब्यूटीपार्लर वना समाः याः वने माल धाः वयागु का ।” 

“जि गनं वनां समाः याः वनेमखु । सःसःथे छेँहे समाः याये ।”  

तता जिगु कोथां पिहांवन । जि नं म्वःल्हू वना । म्वःल्हुया जा नः वना । जा नयाः कुहा“ वयाबलय् पासा सीमां जित समाः याकेत छम्ह ब्यूटीसियन ब्वनाः हल । सीमा न्ह्योने च्वना जित समाः याकल ।  

सीमा जि मचांनिसेंया अतिकं मिलय् जूम्ह पासा । वया थःछेँ वीरगंजया रानीघाटय् अ्य्सां व जिथाय् बरोबर वः । एस.एल.सी. पास जुइवं वयात बियाः छ्वल । वं ब्याहाः याये मयः नं मधाः, म्हां नं मधाः । वया भाःतया छेँ कलैयाय् । वया भाःतपिं अपाय्सकं तःमिपिं मखु । च्वनेत छेँ दु, अन्न सय्केत बुँ छकू नं मदु सकतां न्याना नयेमाःपिं । वया भाःत येँ साहुतय्थाय् ज्यायाना आखः नं ब्वनाच्वंम्ह । उकिं ब्याहा यानाः तःन्हु हे नापंच्वने मखं । वयात कलैयाय् वानाः भातम्ह येँ वन । ब्याहा याये न्ह्यो वया भाःत पवनं छेँ भती भती दाँ बियाच्वंगु । ब्याहा यायेधुनेवं पवनं खुलातक छेँ धेबा छगः मब्यू । सीमायात बिल जुइ धकाः पवनया मां अबु तँचाल । अलेला सीमा भाःतया छेँय् च्वनेमफुत । भाःतम्ह वइबलय् भाःतम्हं हे वयात सःताः ब्वनाः यंकी । भातम्ह येँ वनकि व थःछेँ च्वंवइ । छुं ला लिपा पवनं वयात येँय् ब्वनाः यंकल । वया इहिपा जूगु निदँ दत अय्सां मचा मदुनि । पवनं आवंनिसें मचा दयेके मखुनि धाल धकाः इन्जेक्सन कयाः जुल । येँय् साहुतय्थाय् जक ज्या यानाः मजिल धकाः पवन दुबई वंगु लच्छि दत । अय्सां सीमां येँय् डेरा मत्वःतूनि । थःछेँ नं व च्वने फइला मफइला । थःछेँय् च्वने मफुत कि गन वने ? व याकःचा जूसां येँय् डेराय च्वनेगु वया आँट दु हँ । थौकन्हय् व थःछेँ वयाः च्वंम्ह । थःछेँ नं तःन्हु च्वनकि तताजु जःलाखःलातसें हेला याइ हँ । वया भाःतं दाँ छ्वयाः महःतले जक थन वीरगंजय् च्वनेगु हँ । भाःतम्हं दाँ छ्वयाः हलकि तिनि येँ च्वंवनेगु हँ । वयागु खँ न्यनाः जितः गरखेसे च्वनाः वल । अथे भाःतनाप बायाः च्वने माय्क छु इहिपा यायेगु ? इहिपा याना वने धुनेवं थःछेँ थःगु जुइ मखुगु गजःगु चलन ?

जि समाः याये सिधल । ततां जिमित च्या त्वंके हल । न्हिनसिया स्वताः इलय् निगः गाडिइ ज्वनाः जितः ग्वय् ब्यू वल । धिरजया मां–बा, दाइ–तताःजु, पाजु–मलजु, निनि, तता– केहेँ सकलें याना झिम्हति हे दु । जितः बैठक कोथाय् ब्वनाः यंकल । ससःमां जुइम्हं जितः सगं बियाः सिन्हः तिकल । तिसा वसः नं लःल्हाना बिल । अले किस्तिइ तयाः हःगु सामानत छताः छताः दतले जितः लःल्हाना बिल । जिं सामान लःल्हानाः कयाः बँय् तयाः च्वना । जिं सामान बँय् तःलिसे ततां झ्वःलाक ब्वयाः यंकाः च्वन । मरिं दयेकाःतःपिं न्यां, ब्याँ, ताहा, चखुँ, बखुँ छज्वः छज्वः बिल । अले मरिचरि, सिसाबूसा धाक्वः हे किस्तिइ तयाः बिल । किस्ति लःल्हाना का कां जिगु ल्हाः हे त्यानुल । किस्तिं कोथा जाल । त्वालय्च्वंपिं मनूत स्वः वयाःच्वन । सामान खँ खँ इपिं सःफात ।

“नेवाःतय् चलन नं गजब हे का । ब्याहाः क्वःछिइत हे थुलिमछि सामान माःगु का ।” छम्ह बमनी नं धाल ।

सामान लःल्हाना काये सिधल । जिं चाकःछिंं मिखा ब्वया । धिरजया केहेँ हे जि स्वयाः थकालि थें च्वं । धिरज गथेजक च्वं जुइ ? जि थःगु कोथाय् वया । उखें वःपिन्त भ्वय् नकेगु यात । भ्वय् नल इपिं वन ।

ग्वय्काये धुंकाः पाजुपिन्थाय् पयनः जा नः वनेमाः हँ ।  जिमि पाजुपिनि छेँ जनकपुरय् । जनकपुर वनेत बसं वनेमाः । ग्वय्काये धुंकाः अथे मोटरय् च्वनाः जुइ मज्यू हँ । उकिं जि पाजुपिन्थाय् पयनः जा नः वने म्वाल । थःथितिपिन्थाय् दाइ नं हे लाखमरि इनां ब्यू वन ।

जिगु इहिपाया ब्वना पौ छापय् यानाः हल । थःलाःपिं सकसितं ब्वनापौ इनाः बिइ धुंकल । जिमि पासापिन्त नं ब्वनापौ इनाः ब्यु धकाः जितः न्यय्पाः बिल । ब्वनापौ इनाः ब्यू वनेत सीमा पासा थया । जिपिं निम्ह रिक्साय् च्वनाः ब्वनापौ इनाः ब्यू वना । ब्वना पौ इनाः ब्युब्युं अमरया त्वालय् थ्यन । अमरयात नं ब्वना पौ ब्यूवने मास्ति वल । सीमायात कुने तयाः जि अमरया छेँय् तलय् थहांवना । अमर वया कोथाय् हे दु । आकाझाकां जि वनागु खनाः छकःला व अजू चाल । पलख त्वल्हय् जुल । अले लसतां जाःगु सलं जितः लसकुस यात । जि वया कोथाय् दुहांँवना । वं छुं धाये न्ह््यः हे जिं वयात ब्वनापौ बिया । ब्वनापौ स्वयाः अमरया ख्वाः छकलं ख्युँसेच्वन । जकाः नं त्वयाच्वंगु तिमिलायात छकलं ग्रहणं ज्वंथें जुल । वया म्हुतुसि फिरफिर सन । अय्सां वया म्हुतुं सः पिमज्वः । वं जितः त्वलहं स्वयाःच्वन ।                                            

“अमर, छु जुल ? छं छाय् ख्वाः ख्युँकागु ?” जिं अजूचाया पहलं न्यना ।

“छु धाये, छु धाये आरती ! आः जिके धायेगु खँ छुं हे मन्त ।” अमरं ख्वखना सलं धाल ।

“छाय् जिगु इहिपाया खँ न्यनाः छ लय्मताया ला ?” जिं ध्याचू नकाः धया ।

“आरती ! थःगु बर्बादी सुं मनू लय्ताय् फइ ला ?” अमरं मिखाय्दंक ख्वबि तयाः धाल, “छन्त भौमचा यानाः थ्व छेँय् दुत हयेगु जिगु इच्छा व आकांक्षा थ्व ब्वनापौ नं छ्याल्ब्याल् यानाःबिल ।”  

अमरया खँ न्यना जितः तसकं तँपिहाँ“वल । जिं च्याराक्क सःवय्क वया न्यतालय् छत्थु दायाः । व इकिधिकि नं मसं । वं जित पनेत नं मस्वः । जि खनाः व छतिं मग्याः । मिखा हे लिमकाःसे वं जितः स्वयाः च्वन । जिनाप मिखा ल्वाका वं हानं धाल, “जिं स्यू, जिं छन्त थःगु मनया भावना धालकि छं जित थथे हे दाइ । अय्सां थौं छकः धाये, आइती जित छ तसकं यः ।” 

     हानं छकः जिं वया न्यतालय् यांकया छत्थु दाया । जिं स्वयेबलय् वयात यक्व हे बल याना दाया थें च्व । व इकिधिकि नं मसं । वं मिखा हे लिमकाःसे जित स्वयाच्वन । जिनाप मिखा ल्वाकाः धाल, “जिगु मनय् लिकुनाच्वंगु खँ धाये दयाः जिगु मन याउँसे च्वन । आः छ यग्गु सजायँ ब्यूसां जि न्हिलाः न्हिलाः फये ।”

“ग्याफरा मिजं, इलं लातलय् न्ह््यलं मचाः । आः इलं मलाकाः पश्चाय् चायां छु याये ? थ्व खँ जितः धायेत छं न्हापा हे छाय् हिम्मत मयाना ? छं थ्व खँ जाँच सिधःखुन्हु जक धाःगु जूसां जिं थ्व इहिपा याये मखुगु ।” जिं नं थःगु मनया खँ धया, “जितः नं छ यः । छ मिजं जुयाः छुं धाये मछाःसा, जि मिसा जुया गथे धाये ? उकिंला छं च्या त्वं वनेनु धाक्वपतिं जिं म्हां मधासे वयेगु । घडिअर्वा पुखुलिइ बोटिंग याः वनाबलय् मछाः मजूसे जि छनापं च्वंवयागु मखुला ? उबलय् जिमि पासापिन्सं जितः गुलि हाय्कल, गुलि गिजय् यात । उबलय् नं छं छुं मधाः । थौं मलाकाः छं म्हुतु प्वाः चाय्कल । उकिं जिं छन्त दायागु खः ।”

“धात्थें खः ला आरती ? छं नं जि यः ?” अमरं छतिं हे मछाः मजूसे धाल, “छं थुलि याकनं इहिपा याइगु स्यूगु जूसा सते न्हापा हे धायेगु । डिप्लोमा पास मजुइकं छं इहिपा याइमखु जुइ धकाः च्वनागु ।”

जिगु मिखाय् ख्वबि जायाः वल । कथु हः हः पन । ख्वखनासलं जिं हानं धया, “अमर थ्व इहिपा जिगु इच्छा्र जूगु मखु । जिं म्हां धायेक छेँया इज्जतया लागि धकाः जिगु इहिपा याना बी त्यन । छु याये अमर ! झीगु समाजय् म्ह््याय्मचाया इच्छां इहिपा याये गबलय् दइ ? जिं जिगु इहिपाया खँ जाँच सिधःखुन्हु तिनि सिल । जिं ला व मिजंया ख्वाः तक मखंनि । आः वने धुंकूगु खँ लुमंकाः नुगः मछिंके मते । छं जितः ल्वःमंकाः छ्व । आः जि स्वयां कलाः जुइधुन । आः हानं छ जिगु जिन्दगी दुहाँ वयेगु कुतः यायेमते ।”

“ठिक जु आरती ! जिं छन्त नापलाय्गु कुतः यायेमखु । छंगु त्यपूजीवन सुथां लाय्माः । जिगु भिन्तुना दु । गबलें छन्त जिगु ग्वाहालि मालधाःसा जितः लुमंकी छन्त ग्वाहालि यायेत जि न्ह््याबलें तयार जुयाः च्वने ।” अमरं थःगु निर्णय न्यंकाः धाल, “आः जिं जिन्दगी भर इहिपा यायेमखुत ।”

जि व धाये थ्व धाये मन्त । जिं मिखाय् पिज्वया च्वंगु ख्वबि हुया । अबलय् हे सीमा कोथाय् दुहांवल । 

“जितः याकःचा कुने तयाः थुबय्त नं च्वनाच्वनेगु ला ?” सीमा तलय् थहांँवयाः धाल । 

सीमां जिमिगु खँ फुक्क कोथां पिने च्वनाः न्यनाच्वन जुइ । जितः मछाःसे च्वनावल । जि पिहाँवयेत सना । सीमां जितः पनां अमरयात स्वयाः धाल, “गय् भाजु थुबय्त पासायात कोथाय् तयाः च्या छगू कप नं त्वंकाः छ्वयेगु मखुला ?”

“पलख आसे, जिं च्या कयाः हये” थुलि धयाः अमर पिहांवन । व मातनय् जक थ्यन जुइ । वया मां च्या ज्वना वल । जिमिसं च्या त्वनाः । सीमां अमर व जिगु ख्वाः पालंपाः स्वयाःच्वन । जिपिं निम्हेसिया म्हुतुं नं सः पिमज्वः । सीमाया खँल्हाये मास्ति वयाः नं खँल्हाये मखन । 

जिपिं अमरया छेँय् नं पिहांँवया । जितः आः मेथाय् गनं नं ब्वनापौ ब्यूवने मंमन्त । जि छेँ लिहाँँवया । सीमा नं वया थःछेँय् वन । छेँय् थ्यनेवं जि लासाय् ग्वारतू वना । जिगु नुगः ख्वयाच्वन । जिगु न्ह््यपुइ खँत कचिका स्वय्थें स्वयाच्वन । जिं फ्यनाः फ्यने मफुत । जिगु न्ह््यपुं ज्या मयात । जितः हसंमसं धाय्क चःति वल । जि वाथा वाथा कनाच्वना । जि बजि नं नः मवना । 

मां कोथाय् दुहांँवल । जिगु ख्वाः ख्युँसेच्वंगु खनाः मां नं न्यन, “छाय् ख्वाः ख्युँकाः च्वनागु ? म्हंसुख मदु ला कि छु ?”

“मखु, छुं नं मजू ।” मांयात लिसः बिया । 

“छिमि पासापिन्सं छुं धयाः हल ला कि छु ?” मां नं कुतुकुलाः न्यन ।

“मखु धया, चाःहिला वयाःगुलिं त्यानुल ।” जिं झ्यातु पहलं धया । जिगु मनया खँ मांयात धयाः छुं फाइदा हे दइ मखुसा छाय् धायेगु ?

      मां जि लिक्क वल । तीजक जिगु कपाः थियाः स्वत । जिगु कपाः मिथें क्वाः । मा नं हरबराय्चाया दाइयात फोन यात । तुरुन्त हे दाइ वल । तप्यंक जिगु कोथाय् वल । वं नं जिगु कपाः थियाः स्वल । जितः अस्पताल यंकेमाल धाल । मां मानय् मजू । जितः अस्पताल यंकेबलय् उखे छेँय् नं सुचं बीमाली । म्वाःसां म्वाःसां छाय् इमित दुःख बिइगु । हानं इमिसं छुं गथेंया शंका यायेफु । बरु छेँ हे डाक्टर सःताः हचि धाल । 

दाइ नं डाक्टर ब्वना हल । डाक्टर जितः जाँचय् याना स्वल । छुं जूगु मदु । डिप्रेसनं याना जूगु, धन्दा कायेमते आराम याः धकाः वासः च्वया बियाः वन ।

“छन्त छु चित्त बुझय् मजुल धा ?” दाजुं हेकाः न्यन ।

“................................” जिं छुं नं लिसः मबिया ।

“छन्त क्वसः मगात ला कि छु माल ?” दाजुंं हानं कुतुकुलाः न्यन ।

“दाइ ! जि इहिपा याये मंमदुनि । थ्व इहिपा लिछ्याय् मज्यू ला ?” जिं ग्या ग्यां धया ।

“ग्वय् काये धुंका, ब्वना पौ इने धुंकाः इहिपा लिछ्याय् मजिल ।” दाइ नं जितः हेकाः धाल, “छ अन प्यन्हू जक च्वना वा । मंमदुसा लिपा वने म्वाः । इहिपा लिपा नं छन्त थथे हे माया याना तये ।”

जि छु धाये छु धाये जुल । जिं न्वंमवाना । ख नं खः । ब्वना पौ इनाःबिइ धुंकाः इहिपा मजुल कि निखलः सियां बदनाम जुइ । जिं याना जिगु छेँय्या इज्जत छ्वय् मयल । उकिं जि आत्मसमर्पण याना ।

जि तसकं उसाँय् मदयाः भ्वय् स्यनी धकाः छेँच्वंपिं गुलि ग्याः । जितः बँय् मतय्थें माया याना तल । जितः छेँ नं पिने मछ्वल ।




जि छम्ह साहुया म्ह््याय्, छम्ह सफल उद्योगपतिया केहेँ । जिमि मां–बाःया स्वम्ह मस्तय् सकसिबय् क्वकालिम्ह जि । जिगु इहिपा लिपा जिमि छेँय् तःधंगु भ्वय् गबलय् जुइ, गबलय् जुइ उकिं थुगुसी धुमधामं भ्वय् न्याय्केगु जिमि बा व दाइया बिचाः । भ्वय्या सामान ज्वरय् यायां छेँय् सुयां लिमला । 

जिपिं बीरगंजया स्वबासी मखु । न त जिपिं बाज्याया पालंनिसें तःमिपिं खः । जिमि बाःया मेहेनत व पौरखं जक तःमिजूपिं । न्हापा जिमिगु छेँय् ख्वपय् धाःगु न्यनाः तयागु । ख्वपय् गन खः जिमिसं मस्यू । न्हापा जिमित थन सकसेंनं ख्वपय्—ख्वपय् धाइगु । जिमि बाः इहिपा हे मजूनिबलय् झिंच्यादँया बैशय् बीरगंज बिस्यूंवःम्ह । जिमि बाः पंचायत ब्यवस्थाया कत्तर बिरोधि जुयाच्वन । मचांनिसें सु खनाः मग्याःम्ह । ल्वानाः जुइम्ह हँ । ख्वपय् पंचतसें बाःयात दायेत लितुलिनाः जुइगु । अय्सां इमिसं बाःयात थीमफु । छकः वा पिइगुइलय् बुँइ लः यंकेगु खँय् धलय् प्रधानपंचया मनूनाप ल्वापु जुल । बाः नं व मनूयात छ्यं तःज्याक दायाः बिल । बाःयात पुलिसं ज्वंनेत वल । अले बाः वीरगंज बिस्यूंवःम्ह, थन हे थात । बाः छेँ नं छाय् बिस्यूंवल, हानं छाय् छेँ लिहां मवन ? थौतक थनच्वंपिं मेपिं सुनानं मस्यूनि । बाः नं कनां जक मां नं स्यूगु । 

वीरगंज वयाः बाः नं वीरगंज—जनकपुर चलय् जुइगु बसया कन्डक्टर जुल । कन्डक्टर जुयाः दच्छि दुबलय् द्राइभर जुल । द्राइभर जुयाः निदँ दुबलय् बाः नं थःगु हे बस छगः न्यात । वीरगंज वःगु न्यांदँ दुबलय् बाः नं थ्वछेँ दन । उगुइलय् वीर्ताबजारय् अप्वः यानाः नेवाःत दु । उकिं बाः नं वीर्ताय् हे जग्गा न्याना छेँ दनागु हँ । वीरगंज–ंजनकपुरया बस चलय् यायां जिमि मां व बाःया मतिना जुल । मतिना जूगु स्वदँ लिपा थःगु हे बस, थःगु हे छेँ दसेंलि तिनि मां इहिपा याना हल । बाःया इहिपाबलय् थःगु हे बस ख्वपय् थ्यंक यंकाः बस जाय्क मनूत तयाः हःगु हँ । भ्वय् धुनेवं जिमि तःरिबाः व बाज्यानाप बाःया ल्वापु जुल । जिमिगु थ्वछेँ  तरिबाःयात नं बच्छि भाग माः धाल । बा नं थःगु हिचःतिया कमाइ, ज्यानया माया मकाःसे ब्वाँय् जुयाः कमाय् यानाः तयागु सुयातं बच्छि बिइमखु धाल । बाज्या नं तःरिबाःया पंलिना बच्छि भाग बीमाः धाल । बा मानय् मजू ।

“छंं थनच्वंगु छेँ बच्छि बिइमखुसा छन्त नं ख्वपया सम्पति बिइमखु ।” बाज्यां धाल 

“यदि जि छं बुइकाः तयांम्ह काय् खःसा बौया सम्पति जितः नं बच्छि माः । मखुसा छ जिम्ह बौ हे मखु ।” बा नं धाल ।

  अबलय्निसें बाः ख्वपय् मवन । लिपा बाज्या बज्ये मन्तं हे बाःयात सुचं छ्वयाः महः। बज्ये मदुगु ला बाः नं सि हे मस्यू । बाज्या मदुगु लच्छि दय्काःतिनि मेपिन्सं धयाः बाः नं सिल । बाज्याया लत्याबलय् बाः ख्वपय् वन । तरिबाः नं बाःयात छेँ हे दुमकाः ।

जिमि बाः तसकं मसहूरम्ह, हारांम्ह मनू । व सुखनां नं मग्याः। अल्छि धइगु भ्याः हे मदु । मेपिंथें ज्या मदु धकाः तास म्हितः जुइम्ह मखु । भत्ती वनां अय्ला त्वं जुइम्ह नं मखु । इहिपा याना दच्छि दुबलय् दाइ अशोक दत । वया निदँ लिपा तता आरजु दत । काय् छम्ह, म्ह््याय् छम्ह दत, आः मेपिं मचात दयेकेगु मखुत धकाः बाः नं धाःगु मां मानय् मज्यू । याकः काय् मज्यू, आः छम्ह काय् मानि धकाः वासः मयाः । तता बुयाः प्यदँ लिपा जि दुम्ह । जि छम्ह दय्वं मेपिं मस्त मदय्कल । 

अशोक दाइनं बि.कम. पास यानाःतःगु दु । बि.कम. पास यानाः जागिर नयेत जागिर माः जुल । बाः नं जागिर नयेगु मखु व्यापार या धाल । दाइनं छम्ह भारतीयनाप मिलय् जुयाः पोलिथिन पाइपया कारखाना तल । कारखानां यक्व चलय् जुल । नेपालय् जक मखु भारतय्नापं सामान यंकेगु यात । यक्व लबः वल । बाः नं बस मियाः न्हूगु बसपार्कय् जग्गा न्यानां छे“ दन । लिपा वहे छे“ लज चाय्कल । दाइ व तताया छकलं इहिपा यानाबिल । तताया काय दत । दाइया अय्नं मचा मदुनी । उकिं मांया भतीचा सुख मदयाः च्वन । दाइ तताःजुयात धाःसा छुं मतलब मदु । इपिं थःगु हे दुनियाय् मस्ति जुयाच्वन । जिमिगु छेँ सकलें थःथःगु ज्याय् तःक्यना च्वन । सुं खनाः सुं तंमम्वः । सकलें खनाः सकलें लय्ताः । तसकं न्ह््याइपुक ई फुनाः वनाच्वन ।

धिरजपिं वीरगंजया यक्व हे पुलांिपं बासिन्दात । इपिं थनया साहुतय् ल्याखय् थ्यापि ं। इमि थन बुँ यक्व हे दु । बुँ वइगु वा थःपिन्सं जक नयाः मफुना वा हे गुलि मिइगु दु हँ । इमि थन वीरगंज जःखः नं छेँय् दनेगु जग्गा यक्व हे दु । व जग्गा जक मिलधाःसां करोडौं करोड वइ । धिरजया बा धर्मसाहु न्हापा दाँ हथाय्पिन्त दाँ त्याय्बियाः ब्याज काइम्ह । भाखाया दुने सुना नं दाँ पुले महल धाःसा वयागु छेँ जुइमाः या बुँ जुइमाः थःगु नामय् याना काइम्ह । वया तःधिकःम्ह काय् कबिरया छुं हे ज्यामदु । वया ज्या धइगु हे गामय् वना बुँज्या याकः वनेगु । बाली कयाः हयेगु । वा मिइगु । वीरगंजया राजनीति उखेथुखे याय्गु हे वया ज्या जुयाच्वन । किजा निम्ह धाःसा व थें मखु । धिरज वीरगंजय् बांलाक मच्वंम्ह जुयाः वया वीरगंजय् अपाय्सकं पासा मदु । एस.एल.सी. पास जुसांनिसें येँ तयाः आखः ब्वंकाः तःगु । उकिं वया पासा नं अप्वः येँ हे दु । थौं कन्हय् व येँ एम.एस्सी ब्वनाच्वंम्ह । वया किजा सुरजं नं बि.ए. पास याय् धुंकल । इपिं सकलें नाप हे तिनि । 

इपिं पुलांपिं साहू, जिपिं न्हूपिं साहू । इपिं मेपिन्त स्यानाः तःमि जूपिं । जिपिं थःगु मेहेनतं तःमि जूपिं । निखा छे“ निगू धारयापिनि दथुइ जिगु माध्यमं स्वापू दइन । वीरगंजया नांजाःम्ह पुलांम्ह साहुनाप स्वापू तये दयाः बाः लय्ताल । वीरगंजया छम्ह साहू व उद्योगपतिनाप स्वापू तये दयाः इपिं लय्ता ।

जिगु इहिपाया लसता भ्वय्या दिं । छेँ ल्यूने क्यबय् तरकारी बाली स्यंकाः सुचुकुचु यात । क्यबया चाकःहीक पाल ग्वयेहल । बँय् त्रिपाल लाय्हल । जिगु इहिपाया भ्वय् झ्वःभ्वय् नकेगु मखु हँ । द्वःछिं मयाक मनूत भ्वय् वइ । झ्वःभ्वय् नकेत भलिंजुइपिं मनुत यक्व माः । हानं न्ह््याग्गु इलय् भ्वय् सःतूसां सकलें ख्युंकाःतिनि छकलं वइ । नकां नके फइमखु । उकिं पार्टी सिस्तमं भ्वय् नकेत्यंगु । हाफ क्याटरिंगया जिम्मा ब्यूगु । भ्वय् तालाकेत माःगु सामान जिमिसं बिइगु । 

रिकापी, चम्चा, द्यां द्यां ब्वये हल । रिकापी सिलातःगु बायात लुँइमखात । थःहे न्ह््योनेच्वना रिकापी व चम्चा बांलाक सिइकल । जिमि पाजु–मलजुपिं, चमा–चिरिबा, जिचादाजु नबिन सकलें सुथंनिसें वया ग्वाहालि यानाच्वन । थःपिनि नयेत व काःवइपिन्त नकेत नसा ज्वलं तलय् ताःलाकल । छेँ स्वयां लिमला । दाइ अशोक व जिचादाजु नबिन सामान न्याः जुजुं फचित । मेपिनि सुयां लिमलाःसां जि लिला । जि कोथाय् च्वना समाः यानाच्वना ।

सन्घ्या ई जुल । जित समाःयाकाः कुने क्यबय् छथाय् फेतुके यंकल । ग्वय्प्वः ज्वना लमि जिगु जवय् फेतूवल । सीमा नं जि लिक्क फेतूवल । मां–बा लुखाय् च्वना भ्वय्वःपिन्त लसकुस यानाच्वन । भ्वय् वःपिन्सं भ्वय् नये न्ह््यो जिके ग्वय्काः वयाच्वन । जिं ग्वय् बियाच्वना । भ्वय्वःपिं गुलिसें सामान बिया ग्वय् काल । गुलिसें खामय् दुने दाँ तयाः खाम बिया ग्वय् काल । खाम दक्वः जिगु न्ह््योने बाताचाय् तयाः च्वन । सीमा च्वाकिं जुयाः व खाम प्वलाः स्वत । गुलिं खामय् न्यासःवंगु नोट, गुलिं खामय् द्वःछिवंगु नोट नं दु । अप्वःयाना सच्छिवंगु नोट यक्व दु । थःथःगु चलन, मरस्यातसें अप्वः याना दाँ बियाः ग्वय्काल । नेवातसें सामान बियाः ग्वय्काल । दाइया पासापिन्सं निम्ह स्वम्ह जाना ततःजिगु सामान तयाः बिल । लँसुइगु कल, एयरकुलर, फ्रीज, ग्याँंस भुतु, राइसकुकर, सकतां हे दु ।

जि पासापिं हरहरं न्हिलाः किपाः कयाःच्वन । इमिसं जितः न्हिइकेगु कुतः यानाच्वन । जि न्हिले मास्ति मवः।

“जिपिं पुलांपिं पासापिंनाप बाय्माल धकाः नुगःमछिंके माः ला ? आः ला गबलें बाय्म्वाःक न्हुम्ह पासा द हे दत नि ।” मेम्ह पासां धाल ।      

“बरु न्हूम्ह पासा दत धकाः जिमित ल्वमंके मते ।” हानं मेम्ह पासां धाल ।

थथे हे पासापिन्सं जितः हाय्काः च्वन । उबलय् हे अमर ग्वय्काः वल । जिं वयात तःप्यंक स्वये मछाः । अय्सा पुलुक्क वया ख्वालय् स्वया । वया ख्वालय् लसताया चिं छतिं मदु । वं जिगु ल्हातिइ सामान दुगु झोला बियाः धाल, “इहिपाया भिन्तुना ।”

“सुभाय्” धयाः जिं वयात ग्वय् बिया । ल्हाःनिपां प्यपुंकाः ज्वजलपा याना । 

जि ला व वइमखु जुइ धकाः च्वनागु । व वल । जिगु मन लय्ताल । जिं वयात मेगु छुं नं मधया । अमर वयेला मवयेला जुयाः थुलिमछि लिबाक्क वःगु जुइ । वया वये हे मंमदुगु जुइमाः तर जि भमचा जुयाच्वनागु स्वयेमास्ति वयाःजक वःम्ह थें च्वं । जिं वयात पुलुक्क स्वया । नयाःच्वंम्हेसिया मिखा नं जिथाय् हे जक थें च्वं । जिपिं निम्हेसिया मिखा चूलात । जिं छयंक्वःछुना । वं प्वाः जाय्क हे नः ला मनः ला याकनं नये सिधय्कल । ‘वने न्हिं’ धयाः वन ।

ग्वय्काः वइपिं मन्त । भ्वय् नके नं क्वचाइन । जितः तलय् ब्वनाः यंकल । पासापिं सकलें थःथःगु छेँ वने धुंकल । सीमा छम्हय्सित जिं मछ्वसे तयाः तयागु । वं थःछेँ लिहां वयेमखु, जिथाय् च्वने धकाः फोन नं याना छ्वये धुकल । जिपिं निम्हं जिगु कोथाय् वना । जिगु कोथाय् क्वसः जायेक तयाः तल । द्यनेत लासा छगूजक प्वंगु दु । जिं परसि त्वतेत सनांबलय् यानय् यानय् बाछैबाजा थानाहःगु सः तायेदत । सीमां जितः परसि त्वतके मबिल । 

“जन्ति वःगुथें च्वं । हानं परसिं सिने हे मानि छाय् परसि सिनेगु–त्वःतेगु जक याना च्वनेगु ?” सीमां धाल ।

 जितः मछाःसे च्वनावल । जिं मत स्यानाः बिया । लुखाय् चुकु तयाः । सीमां जितः न्याक्क घयेपू वल ।

“बे छु सनागु आम ? जितः घयघिइ पुना सनीगु मयः ।” जिं धया । 

“थौ छन्हू ला खःनि, कन्हय्निसें धिरजं घयपुनाः त्वःतूसा खः ।” सीमां जितः गिजय् यात । अले हानं खँ स्यनेथें धाल, “मिजं नं घयपुइबलय् मछाम्हथें, ग्याम्हथें पहः यायेमाः, अले झं अप्वः मतिना याइ ।”

वं न्ह््याग्गु धाःसां जिं लिसः मबिया । लिसः बिइगु हे खँ तःहाकः यायेथें जुइ ।

बाछैवाजाया सः लिक्क–लिक्क वल । जन्ति वल धकाः मनूत लिमला फमलां ब्वाँय जुल । जिगु नुगः भाराभारा मिन । जन्ति स्वयेगु इच्छा जुल । जिं झ्याःया धकिं भतीचा उलाः बिया । जन्तियात लसकुस यायेत बा–पाजु पिने दनांच्वन । जन्ति छेँक्वय् थ्यन । वाल्लइल्ल ट्यूबलाइट मत जवं–खवं निझ्वः च्याकाःहःगु दु । ठेलागाडा छगलय् तयाः जेनेरेटर चलय् यानाःहःगु दु । भ्यारारा न्यनांन्यने मजिक सः वयाच्वन । पिने बाछै वाजा थानाच्वन । कार छगः छेँक्वय् दिकेहल । कारं धिरज कुहांँवल । तुमां ज्वनावःम्ह मनूनं जिमि पाजुयात तुमां लःल्हाना बिल । धिरजया बानं जिमि बायात न्यांकुलिचा लःल्हाना बिल । अले ससःमां, ताःभत, पाजु–मलजु सकलें तलय् थहाँवल । मेपिं सकलें पिने हे च्वनाच्वन । इमित छ्वय्ला व ख्येँ बियाः अय्लाः त्वंकल । जि झ्यालय् मच्वंसे लासाय् च्वंवया । सुनानं जिगु कोथाया खापा धिनाहल । सीमां खापा चायकाः बिल । तता वःगु जुयाच्वन । कोथाय् दुहाँवयेवं मत च्याकाः ततां धाल, “मतमित स्यानाः द्यनाच्वनागु ला कि छु ? का समाः यायेमाल ।”

जिं कोथाय् हे ख्वाःसिला । तता व सीमा जानाः जितः समाः याकल । ससःमां व ताःभत जुइम्ह कोथाय् वल । इमिसं जितः वसः लःल्हाना बिल । पलख लिपा स्वयम्बर यायेत जितः कोथां पिने यंकल । मन्द दयेकाःतःथाय् जितः फेतुके यंकल । जि स्वयाः न्हापा धिरज अन फेतुनाः च्वने धुंकल । जिं वयात पुलुक्क स्वया । मिजं ला बां हे लाः जू । तुइसे चाकुला ख्वाः, ल्ह्वंबासे च्वं । म्हं नं तःधिकः जू थें च्वं । जनिफा स्वयेबलय् हासाथें च्वं । ख्वालय् हाकुस्सेच्वंगु ग्वाय् छफि दु । जिमि दाइ स्वया थकालि जुइथें च्वं । निम्हत्यपू नापं जुइबलय् दाजु–केहेँ धाइथें च्वं । व यथ्थे जुइमा, जिम्ह भात जुइन । जि ययेमाः मययेमाः जिन्दगीभर वयालिसे ह्वनाः नयेमानि । जि धिरजया लिक्क फेतूवना । स्वयम्बरया ज्याझ्वः न्ह््यात । गुरुजुं मन्त्र ब्वन । गुरुजुं छु छु धाल अथे अथे याना । जिमित दं धाल । न्हापालाक्क व दन अनं जि दना । ओहो ! वला गपाय्धिकः जि ला वया बोहलय् तक सिबाय् मथ्यं ।

“का मिसाम्हं मिजंयात स्वांमाः क्वखायेकाः तुति भागि या ।” गुरुजुं धाल । 

तताजुं धकी च्वंगु सितुमाः जितः बिल । जिं वयात स्वांमाः क्वखायेकेत सना । जिगु ल्हातिं वया छ्यं न्ह््याय् मन्त । व भतीचा क्वछुना बिल अलेतिनि जिं वयात स्वांमाः क्वखायेके फत । वं जितः लुँ सिखः क्वखायेकल । जिं वयात लुँया अंगू न्ह््याका । वं जिगु छ्यनय् सिन्चा छायाः बिल । जिमि स्वयंबर सिधल ।

     जि सीमानापं थःगु कोथाय् वया । खापा ग्वया । मत स्याना, वसः त्वःता जिपिं निम्हंनापं छपाः लासाय् ग्वःतूवना । लासाय् ग्वारतुलेवं वं जितः घय्पूवल । जितः भतीचा ज्यामछिंगुथें जुल । अय्सां जिं छुं नं मधया । वं जितः भातनाप गथे द्यनेगु, भातयात गथे ल्हातिइ कायेगु ? छु याःसा मिजंया यइ धकाः कनांच्वन । व छु छु धकाः हालाच्वन, छु छु धकाः हालाच्वन । जिं बच्छि खँ न्यना, बच्छि खँ मन्यना । जि न्ह््यः वल । द्यना ।




पिने बाछैबाजा थाःगु सलं जि न्ह््यलं चाल । जिं लिक्क द्यनाःच्वंम्ह सीमायात स्वया । व फसाफस न्ह््यःवयेकाः च्वन । जिं वयात थना । व वाथाइथिं दन । जितः काःवःगु जुयाच्वन । काचाकिचिं तता वल । जिं कोथाय् ख्वाःसिला । जितः वसः पुंकाः समाः याकल, तिसां तीकल । छ्यनय् लुँस्वां छुकल । तुतिइ पाउजु न्ह््याकल ।

“का लिबात, याकनं म्ह््याय्मचा पित बिइमाल ।” लमि हालावल, “इमि आदर्शनगरय् चीधिकःम्ह भमचा काःवने मानि हँ ।”

“स्वाहानि छपू न्यासिके यनेमाली । लुकूंछिना कुने यंके फइमखु । छ्यलीनिसें जक लुकुंछिनाः यंकूसां ज्यू ।” पाजुं धाल ।

पिने मंगलधून थानाः हल । जितः जि बूगु थ्व छेँ नं पितछ्वइन । म्ह््याय्मचाया कर्म थः जन्म जूगु छेँ त्वःताः पिहाँ वनेमाःगु । जि मां अबुयात त्वःता मेपिनिगु छेँय् वने मालाच्वन । अन छेँ हानं जि न्हूपिं मां–अबु, दाजु–किजा, तता–केहेँ सकलें दइ । इमि न्ह््योने ससः खँग्व छगू तनेमाली । आः थ्वछेँय् जिगु अधिकार मन्त । न्हूगुछेँ जितः गुलि अधिकार दइगु खः जिं मस्यू । थ्व खँ लुमनाः वःलिसे जितः ख्वयेमास्ति वल । जि ख्वया । ह्वाँय् ह्वाँय् ख्वया । ससःअबु व ससःपाजु जिगु क्वथाय् वया, “का याकनं भमचा पित बिइमाल” धकाःं हाल ।

 ततां जितः ल्हाः ज्वना बुलुहुँ कुने ब्वनाः यंकल । कुने छ्यली त्वाःयापिं छबथां मनूतसें लुखातिनाः गजवार तयाः बिल । लुखापना दाँ माल हँ । बा नं म्हिचाय् वाला दाँ बिइत सन । इमिसं मकाः । म्ह््याय्मचा यंकीपिन्सं दाँ बिइमाः हँ । इमिसं गुलि धेबा बिलजुइ, लुखा चायेकाः बिल । बा नं जितः लुकुंछिनाः पिने यंकल । जिं निपा ल्हातिं बाया कक्कु न्याक्क ज्वना । जितः मचाबलय् बा–मांयात लुकुंछिकाः जुइगु लुमनां वल । जि ख्वया दिनि दिनि ख्वया । बा नं जितः लुकुंछिना मोटर स्वचाः चाहिकल । अले मोटरय् दुने तल । धिरज न्हापा हे मोटरय् च्वनाच्वने धुंकल । जि लिक्क तता च्वंवल । कोतः ज्वना लमि न्ह््योने सिटय् च्वंवन । न्हापा जूसा दुलितयाः दूफागां फायेकाः यंकीगु । थौकन्हय् दुलिइ तयाः यंकेगु पल्सा कारय् तयाः यंकीगु जुल । अय्सां दूफांगां फायेकेगु चलन ला अझं दनि । ससः अबुजूम्हं मोटरय् द्योने दूफांगा फायेकल । बुलुहुं गाडि न्ह््यात । हिन्दि फिल्मया म्येधून थानाः हल । जन्तिवःपिं लडाइलय् त्याःपिंथें तिंग–तिंग न्हुयाः प्याखँ हुलाच्वन । इपिं लडाइलय् त्याःपिं ला खःनि । करकिया म्ह््याय्मचा थःथाय् यने दुपिं ।

जिमिगु त्वाः पुलीथें च्वंबलय् कार दिकल । बा नं जितः ख्वयेमते धकाः ह््येकः वल । जिगु ल्हाःमालाः बा नं जितः द्वःछि दाँ ज्वंकल । जिं बाया ल्हाः ज्वना त्वहे मत्वःता । बा नं हे ल्हाः स्वःब्याकाः काल । अनं दाइ वल । दाइनं नं जितः ख्वय्मते धकाः न्यासःवंगु नोट छपाः ज्वंकल । अनं इमि बिचाः खँ जुल । गाडि बुलुहुं हचि आदर्शनगर चोकय् नापलाय् धयाः ससःअबु ब्वाँय् वन । विर्तामाई देगः लिक्क थ्यन । गाडि देगः चाःहिइके मछिं । उकिं ततां जितः कारं क्वकाल । ल्हाः ज्वनां विर्तामाई चाहिइके यंकल । जि बुलुहुँ न्यासि वना । विर्ता वजारया मनूतय् भमचा हःसां, म्ह्याय् मचा बियाः छ्वसां विर्तामाईया दर्शन याये हे माः । कार बुलुहुँ बुलुहुँ न्ह््याकाः यनाच्वन । 

जिमिगु कार आदर्शनगर चोकय् थ्यन । सुरजया जन्ति नं अन थ्यन । निगू जन्ति नापं यंकल । गहवामाई देगः न्ह््योने थ्यन । कार दिकाः जितः क्वकाल । अन नं जितः ततां ज्वना देगः चाहिइकल । जिमिगु कार हानं न्ह््यां वन । मीनावजारय् धिरजया छेँक्वय् थ्यन । कार दिकल । न्हापां धिरज कुहांँवन । अनं ततां जितः क्वकाल । जि कारं कुहां“वयेवं वाजाया धून हिलाः वन । मंगलधून थाना हल । सिंया पिरका निपाः तयेहल । छपातय् जि दं वना । मेगुली धिरज दन । छ्यंछगलं सँ तुयूम्ह नकिं बुरी वल । नीलखं जिगु तुतिइ छ्वाकल । जिमि ताःभत क्वतः ज्वनावल । मेम्हसें फँ ज्वनावल । छम्हसें जिगु जवं खवं त्वारवा–द्वारवा च्याकेहल । जवं–खवं तिप्वाः नं च्याकेहल । अले नकिंनं फँय् जाकि, ताय, अबिर व स्वाँ तयाः जिगु छ्यनय् स्वकः लुनाबिल । अनं इताः च्याकाः आरती यानां जितः छेँ दुत यंकल । छकू कोथाय् तये यंकल ।

     कोथा तःकू हे जू धायेमाः । ततां कोेथाय् चाकःमकलं स्वयाः धाल, “छंगु सामान फुक्क थ्व कोथाय् न्ह््यनी थें च्वं । थ्व सोफासेट छगू लिकाय् मालीका ।” 

निम्ह भमचा नं दुकाय् धुंकल । जिमित तलय् नु धकाः ब्वना यंकल । तलय् थहाँवना । अन प्यपाः चकति लायाः तल । दकलय् च्वय् धिरज अले जि च्वना । अनं सुरज व सुरजया कला च्वन । गुरुजुं मन्त्र ब्वनाहल । थकालि–न्वकू सःतल । थकालि जिमि ल्यूने दंवल । वं ज्वनातःगु कलश जिमि निम्हेसिया छ्यंनं थिइका तल । गुरुजुं मन्त्र ब्वनाहल । कलशया लः हाय्काः संकल्प याकल । अले जिमि निम्हेसिया छ्यं ल्वाकाः बिल । जिमि न्ह््योने थाय्भु तय्हल । जवं–खवं सिन्चा ब्यांचा धकाः निम्हेसित भ्वय् नकेहल । थायभुइ च्वंगु ख्येँ कयाः धिरजं बागः वांन्यानां जितः बिल । जि नयेला मनयेला यानाः च्वना । 

“नः नः ख्येँ नयेमाः, यःसा फुक्कं न, मयःसा छकूचा जकसां नयेमाः । थौंनिसें छिपिं निम्ह कला–भाःत निम्ह त्यपू जुल । निम्हं छम्ह जुल ।” गुरुजुं धाल ।

जिं ख्येँ छकू नया । धिरज दना वनेत सन । सिन्चा–ब्यान्चा जूपिनि नयेसिमधय्कं दनावने मज्यू धाल । सिन्चा–ब्यान्चा जूपि ंनं गुलि नासः मदुपिं काचाक्क दनांवंगु हे मखु । कुचि–कुचिं नयाच्वन । जि गाचां ख्वाः त्वःपुयाः च्वना । जिमिगु किपाः कयाःच्वंम्ह छम्हसें जिगु ख्वाः उलाः बिइत इनाप यात । ततां जिगु ख्वालं गाचा चीकाः बिल । धिरजया सूत फिनाःतःगु । तांन्वल जुइ वं कोत त्वतल । अय्सां वया ख्वालय् चःति नाः नाः वयाः च्वन ।

“अय् नख्वं सिन्चा–ब्यांचा धाःपिं गबय्त नयाः च्वंगु म्वाल दं, स्वः इमि गुलि तांन्वय् धुंकल ।” छम्हसें धाल ।

“जिमि प्वाः हे मजाःनि अथें दनीला ? थौ छकःला खःनि । अझ घौछि फेतुकाः तयेमानि ।” सिन्चां धाल ।

“थौ घौछि नापं फेतुइ थाकुचायां ज्यूला ? जिन्दगीभर नापं च्वनेमानि ।” ब्यांचां धाल ।

जितः नं तांन्वयाः वल । चःति नाः नाः वल । ततां जिगु ख्वालय् रुमालं चःति हुयाः बिल । अलेतिनि सिन्चा ब्यान्चाजूपिं दनांवन । जिपिं नं दनावया । जि हानं कुने कोथाय् वया । जिपिं फेतुना पलख जाःबलय् जिगु क्वसः तः वल । तता दनांवन । छता छता दतले सामान थासय् तयेहल ।

क्वसः तःवःपिं, लमि व जिमित भ्वय् नकल । सुरजया कलाया पाखें नं प्यम्हति दु । सकले झ्वलय् च्वना नया । जितः नयेनं मास्ति मवः । उकिं चिपंजक थियाः । भ्वय् नये सिधय्का जिपिं हानं कुने कोथाय् वया । जितः ब्वना तता छेँय् वनेधाल । धिरजया मां नं भातम्हसिके न्यंनावल । मज्यू आः छ्वयेमखुनि, हन्चा भ्वय्वइपिन्त लसकुस यायेमानि हँ । अथे धाःबलय् ततानापं जि वनेगुला खँ हे मन्त । जितः याकःचा त्वःता तता लिहाँवन । कोथाय् जि याकःचा जुल । छुयाये छुयाये जुल । जि अथें मुलुकः छ्याना फेतुना च्वना । 

तीजक खापा चाय्काः धिरज कोथाय् दुहाँवल । दुहाँवया खतं वं लुखाय् चुकूतल । जि थारा न्हुया । जि झसंग वन । जिगु म्हं चिंक मिंगुथें जुल । गुलि नासः मदुम्ह मनू । बहनि मजुइथें हथाय्चाःगु का, न्हिने हे खापा ग्वया वल । मेपिन्सं छु मधाइ ? जि मछाला छ्यं क्वःछुनाच्वना । वं वसः त्वतल । जिगु म्हं झं चिंचिं धयाः वल । का आः वं जितः त्वःती मखुत । स्वः का लँ नं त्वःते धुंकल । आः वं जितः लुचुक्क बुयाः खाताय् तये यंकी । जिगु परसि त्वकी । लँ नं त्वकीगु खःला ? थथे हे बिचाः याना जि छ्यंक्वछुना च्वना । वं जितः छुं नं मयाः, बुयाः कायेगु ला छु थि नं मथ्यू । व वसः हिलाः पुनाः पिहाँवन । जिगु मन भतीचा याउँसे च्वन । जिं काचाकिचिं लुखाय् चुकू तयाः बिया । जि थः खना थः हे मछाला वल । जि नं गजःम्ह मिसा, गजःगजःगु मतिं यानागु । न्हिनय् निसें नं अथे सं वइला ? उलिमछि ब्वनातःम्ह मनू अथे नासः मदय्क सं वइला ?

कोथाय् च्वना च्वंच्वं जितः च्वफाय् मास्तिवल । जिं थन चर्पि गन दु मस्यू । सुयाकें न्यने धायेत थन कोथाय् सुं दुहांवःगु मखु । सुयातं सःते धायेत सुयागुं नां जिं मस्यू । गथे सःते ? तता दुगु जूसा ज्यूगु वयात मछ्वःसे तयाःतयेमाःगु । थुगु इलय् हे लुखाय् सुनानं घाराघारा यात । जिं काचाकिचिं लुखा चायेकाः बिया । केहेँभत पुजा वःगु जुयाच्वन । 

“तताजुया ट्वाइलेट वनेमाःसा जिं ट्वाइलेट क्यनाःबिइ धकाः वयागु ।” वं धाल ।

जितःला अगःचा मालाः देगःचा लूगुथें जुल । जि वया ल्यूल्यू चबी वनां याउँका वया ।

सन्ध्या ई जुल । पूजां जितः सःतःवल । कुने पार्टी मनुत वयेधुंकल । पार्टी बिइत जि नं न्ह््योने च्वंवनेमाल धाल । वया ल्यू–ल्यू जि वना । कुने धिरज नं दु । जिपिं निम्हं नापंच्वना रिकापी बिया । जिं रिकापी बिया वं चम्चा बिल । भ्वय् वःपिन्सं जिमित सुभाय् बियाः वनाच्वन । छघौ ति जाल । दनां च्वंच्वं तुति त्यानुल । सहयानाः च्वना । धिरजया नं तुति त्यानुल जुइ । पासापिं छकः नापलाना वये धयाः व चिलाः वन । जि याकःचां रिकापी बियाच्वना । जिमि ताभत वल । 

“का म्वाल भमचा गुबय्त दनाच्वनेगु ? आः छकः सुरजपिन्त नं थनेमाल ।” ताःभतं धाल । जिं थाय् त्वःताः बिया । जि तलय् वयाः फेतुनां झासुलना ।

बहनी झिताः ई जुल पार्टी बिइगु क्वचाल । आः जिलाजं दुचायकीथाय् वनेमाल धकाः ससःमां हाल । ससःअबू, लमि, धिरज, वयात पासा छम्ह, अले जि गाडी च्वना थःछेँय् वना । जिमिथाय् छेँय् धिरजं ग्वय्बिइकाः थःथिति सकलें म्हसिइके बिल । जिलाजं पाहांँ यायेहल । भ्वय् नकल । भ्वय् नयेगुला छु नइ ? सकसेंनं चिपंजक थियाः निगःचा निगःचा नल । जि थौ हे इमिनाप लिहाँ वनेमानि । 

कोथाजलं धकाः माय्वः, मनां कालाःतःगु ख्येँ, अय्ला, थ्वंया पल्सा बियर छगू कार्टुन मां नं झोला छपातय् व बाय्ग छगलय् तयाः बिल । थ्व यंकाः छु यायेगु धकाः मांयाके न्यना ।

“अन छेँच्वंपिं सकसितं ख्येँछगः, वः छपाः तयाः अय्ला त्वनीपिन्त अय्ला, अय्ला मत्वंपिन्त बियर तयाः सगं बिइथें लःल्हाना बियाः तुति भागी यायेमाः ।” 

जिपिं सकलें लिहाँवया । धिरजया छेँय् थ्यंबलय् बहनिसिया झिंछतात्याः ई जुइधुंकल । गुलिं द्यने धुंकल, गुलिं जिमिगु लँ पियाच्वन । जिं न्ह््योने दक्वसित सगं बियाः भागियाना । सकसिनं भाग्यमानी जुइमाः धकाः जितः सुवाः बिल । सकसितं सगं बियाः जि थःगु कोथाय् वना । 

जि ग्या ग्यां, मछाः मछाः कोथाय् दुहाँ वना । कोथाय् मत मच्याः । जिं मत च्याका । धिरज मत स्याना द्यना च्वने धुंकल ।  धिरज पाइन्ट हे मत्वःतूसे खाताय् थसः पायाः च्वन । लासा छगू जक दु । जि गन द्यने ? वया लिक्क द्यंवने मछाल । जि छुयाये, छुयाये जुल । वयात थने नं गथे थने ? जि खाता क्वय् फेतुना । वयात माःसा जित थनी । म्वाःसा थनीमखु । खाताय् छ्यं दिकाः अथें च्वनाच्वंच्वं जितः न्ह््यो वल । 



 

सुथय् जि न्ह््यलं चाल । द्यः दननं तुइ धुंकल । लासाय् स्वयां धिरज दना वना तय्धुंकल । गुलि लिबाक द्यनाच्वनागु जि । जितः मछासे च्वनावल । जि काचाकिचिं दना पिहाँवना । पिंलि तताजुंं बँपुनाः च्वन । जिं बँ पुइधकाः वनागु खनाः पिंलि तताजु मुसुक्क न्हिल ।

“का बँपुइ म्वाःल जिं पुइधुन । सिन्ह बेकुलाःगु स्वः । याकनं ख्वाः स्यू हुँ । मेपिन्सं खन कि गिजय् याइ ।” 

जि कोथाय् वना । न्हाय्कनय् स्वया । खः का सिन्ह बेबेक्वः । पिंलि तताजुं छु धायेत्यंगु जिं सिल । वं विचाः याःथें छुं जूगु मदु धकाः गथे धाये ? 

जि बाथरुम वनाः ख्वाः सिलाः वया । पूजां जित च्या त्वंकेहल । च्या त्वनाः चिपगु गिलास मुंकाः तलय् वना । पिंलि तताजु भुतुली च्वनाः नसाज्वलं ताःलाकाः च्वन । गिलास सिलाः जिं नं तताजुयात ग्वाहालि याः वना । सुरज व वया कला जुली अय्नं दनाः मवःनी । अलेतिनि जि भतिचा मनच्वन । जि स्वयाः न्हापा जुली दनांवया ब“पुनाच्वंगु जूसा जिं छु ख्वाः ब्वयेगु ? पलख लिपा जुली दनावल । निगू कप च्या ज्वना व हानं कुहाँवन ।  

थौं विन्दबासिनी माईयाथाय् द्येके वनेगु हँ, तापाक्क वनेमाःपिं जिमि थःथितिपिंन्त अय्नं लित मछ्वःनि । बस छगः छेँ न्ह््योने दिकेहल । सकलें बसय् च्वंवन । सुरज व जुली प्यपुंक नापं फेतूवन । धिरज धाःसा ल्यूने पासापिंनाप च्ववन । जि तताजुनापं च्वनावना । 

विन्दबासिनी माइया पूजा जुल । जिमित द्यः भागीयायेत धाल । जिनापं धिरजयात नं छ्वयाहल । निम्हेसिनं पाःलाक द्यः भागी याना । जिपिं देगलं पिहा“वयाबलय् यक्व किपा काल । अले धिरजया पासापिन्सं गिजे याना धाल, “देवी मांयाके छु फ्वना ? न्हापांंम्ह सन्तान काय् दयेमा धकाः फ्वनागु खःला कि मखु ?”

धिरजं लिसः मब्यू । जिं झन छुं धायेगु खँ हे मदु । सुरज व जुलीया पाः वल । निम्हं द्य भागी याना पिहाँवल । इमित नं पासापिन्सं अथे हे हायकल । 

“जितः काय् म्ह्याय्या छुं मतलव मदु । न्ह्याम्ह जूसां छम्ह सन्तान दय्वं गाः ।” सुरजं मछाःमजूसे लिसः बिल । जुली मुसुमुसु न्हिलाच्वन ।  

जुली व सुरजं उखेंथुखें चाह््यू जुयाच्वन । जितः नं धिरजं अथे हे चाह््यूवने वा धाइला धकाः च्वनागु । व ला जिनाप जुइमालीथें पासापिन्त त्वहे मत्वतूसे जुयाच्वन । जि छथाय् सुम्क च्वनाच्वना । 

भ्वय् नयेगु ई जुल । सकलें झ्वलय् फेतूवन । जि मच्वना । भलिंजुइत पियाच्वना । जुली सुरजनापं झ्वलय् च्वना नल । सकसियां नय्सिधय्का पिंलि तताजु व जि नं नया । भ्वय् नयसिधय्वं सुरज व जुली नापं वन । धिरज नं पासापिंलिसे वन । जि तताजु व ससःमांनापं छेँ लिहाँवया ।

थौं भ्वय् नयाः वयागु दिं । उकिं छेँय् जाथुइ म्वाःल । जि ज्या नं मन्त । उकिं थःगु कोथाय् वया । धिरजं अझतक जिलिसे छसः खँल्हाःवःगु मदुनि । म्हिगः जि ख्येँसगँ बियाः कोथाय् वयाबलय् व द्यनाच्वने धुंकल । उकिं खँल्हाय् मखंगु जुइ । थौं जिं वयात पियाच्वने । थौंला गथे खँ मल्हाइ ? कोथाय् जि छु याये छु याये जुल । कोथाय् याकःचा गुलि च्वनेगु ? धिरज तलय् दु ला स्वये धकाः जि थहाँवना । सुरजया कोथाय् जुलीया न्हिला सः थ्वयाच्वन । इमि निम्हत्यपु हरहरं न्हिला ख्याः यानाच्वन । जितः म्हाइपुस्से च्वनावल । जि जुं विन्दवासिनीं लिहाँवया अझतक धिरजया ख्वाः मखंनि । व अन नं मदु । छेँय् हे दुहाँमवःनि जुइ । बैगलय् ससःमां व तताजु च्वनाच्वन । द्यनेत क्वाःगु दुरु भतिचा त्वं धाल । जिं मयः धया । भतिचा त्वं धकाः करयात । जिं त्वना । अले अन चिपगु गिलास व रिकापीत फुक्कं सिलाबिया ।

“धिरज कुने दु ला ?” ससःमां नं न्यन ।

“मदु, गन झाइच्वन जुइ । विन्दवासिनी लिहाँ वसांनिसें मखंनि ।” जिं लिसः बिया ।

“गुता ई जुइधुंकल अय्नं मवःसे गनजक जुयांच्वंगु जुइ ।” ससःमां नं धाल, “म्वाल छ नं द्यं हुं ।”

  जि थःगु कोथाय् वया । कोथाय् मत च्याका, सिलिंग पंखा चायेकाः । पंखा क्वय् फेतुनाः जिं धिरजयात पियाः च्वना । जित न्ह्यःवःगुथें जुयावल । तर व स्वयाः न्हापा जि गथे द्यने ? अथें च्वना च्वंच्वं जि न्ह््यः वल । खाता क्वय् हे ग्वारतुला । वया यःसा जितः थनां खाताय् थ्यने यंकी धकाः मतिं याना द्यना ।  

कन्हय् खुनु द्यः नलय्नं तुयूबले जि न्ह््यलं चाल । वाथाइथिं दना । मतच्याकाः खाताय् स्वयां धिरज म्हिगःथें हे पाइन्ट न्ह््याना द्यनाच्वन । थौं ला वं सर्ट तकं फिनाः तःगु दु । जिं न्हाय्कं स्वया । थौं ला सिन्ह छतिं बेकुमलाः । जि कोथां पिहाँवया । वसिबँ पुनाः, लुखा बँ इला । हितिइ वनाः ख्वाः सिला । नीलः कयाः तलय् तयेयंका । तताःजुम्ह नं दनावल । व नं ख्वाःसिलाः वल । पुजा भः तयाः माइस्थानय् द्येके वनेनु धाल । जिं म्हां मधया । थःछेँ नं हयागु सारी व तिसां तियाः जि द्येके वना । अन त्वालय् च्वंपिन्सं जितः भ्वाया भ्वायां स्वल । 

द्येके वनाः वयाबलय् धिरज दनाः च्वने धुंकल । व दराजया न्हाय्कं न्ह््योने दनाः दारि खानाः च्वन । जि तलय् थहा“वना च्या दायेकाः हया । धिरजयात च्या बियाः जिं धया, “म्हिगः छि गुगु इलय् दुहा“ं झाया ? पिया च्वंच्वं न्ह््यो वल जि द्यना ।”

“छुं खँ मदु । न्ह््योवय्क छाय् पियाः च्वनेगु ?” धिरजं छुं मखु थें च्वंक धाल । 

“छि झायबलय् जितः थनाः दी म्वाः ला ? छि ला लँ हे मत्वःतूसे धंँदियाः दिल ।” जिं ताउ खँल्हायेगु तातुना धया ।

“म्हिगः पासापिं नाप त्वनाः वयागु भतीचा अप्वः जुल । बल्लतल्ल छेँ वया । छुं हे होस मदु ।”

“अपाय्सकं नं भपियाः दीगु ला ?” 

“का माजु जुया गुलि हालाःच्वंगु । तलय् याकनं हुँ, मां हालाःच्वनी ।” 

वयागु खँ न्यनाः जिगु मनय् च्वास्स वन । सुरजजुं कलाःम्हेसित कोथां हे पित छ्वयाः हइमखु । निम्ह कोथाय् च्वनाः भुनुभुनुं गुलि खँ ल्हाना च्वनि । थ्व जुं थुलि खँ ल्हानागु हे मयः । सायद वयात अपाय्सकं नं त्वनाः वयेगु ला धयागुलि तँचाःगु खः ला ? आः व यग्गु इलय्, यथ्थे सनाः वयेमाः जिं गबलें छुं धाये मखुत धकाः मतिं याना जि तलय् वना । तताःजुम्ह नाप जानाः जाथुया ।

जा नयेगु ई जुल । ससःमां–ससःअबु, दरभत, पिंलि तताजु सकसितं भागी याना । सकसियां जा नल । धिरज जा नः मवःनि । वं जा मनयेकं जिं गथे नये ? सुरज व जुली नापं जा नः वल । जुलीं सुयातं भागी मयाः । सुरज नापं च्वनाः जा नल । इमि जा नःगु खनाः जितः नये पित्यानाः वल । सुनां नं जितः जा नः धाइला धकाः च्वनागु, सुनां नं छुं मधाः । जि इमित माःमाःगु लिसा तयाः च्वना । सुरज व जुली जा नयाः कुहाँवन । जुलीं थःम्हं नयागु चिपभु छपाः जक नं सिलाः मवं । व स्वयाः थकालिम्ह जि खः । जिं जक वयागु चिपभु छाय् सिले धकाः जिं नं मसिला । 

तताःजुम्हसिया तँ पिहांवल जुइ । व भुनुभुनु हाल, “गुलिजक हःनाबहःना मदुम्ह मिसा धाये, थःम्हं नयागु चिप छपाः हे सिलामवं ।”

“हालेमते सुम्क च्वं । ग्वन्हू थन च्वनीम्ह धकाः व । बाच्छिं ला हानं अमेरिका वं हे वनीनि ।” ससः मां नं धाल, “इमि अन गुलि नोकर चाकर दु जुइ ।”

“झीगु छेँ इहिपा याना वयेधुंकाः झीगु छेँया नियमय् च्वनेमाः । अमेरिका वनाः इमि यःयःगु या झीत छु मतलब ? इमिसं अन वनाः कमाय् यायेवं झीत छु दइ ?” तताःजुं मग्यासे लिसः बिल ।

अबलय् हे धिरज सुतिं नं तलय् थहाँवल । तताःजु सुम्कच्वन । मां नं धिरजयात जा तानाबिल । जिं धिरजया तुति भागी याना । धिरजं नयाः वंगु चिपभुइ जितः जा ताना बिइत स्वल । जितः चिपभुइ जा नये मयः । उकिं जिं निपगु भु न्ह््योने तये यंका ।

“भाःतया चिप भुइ जा तयाः नयेमाः ।” ससः मां नं जितः धाल ।

“वया चिप भुइ जा तयाः नये मयः हँ । वं नःगु भु वं सि हे सिली नि ।” तताःजुं जिगु पँ लिनाः धाल ।

ससःमां नं जितः निपगु भुइ जा ताना बिल । जितः जा ताना बिइधुनेवं ससःमां कुहाँवन । धिरज नं जा नयाः कुहाँवन । जिं जा नयाः चिप सिलाः भुतुलिया ज्या सिधय्काः थःगु कोथाय् वया । धिरज दु ला धकाः च्वनागु । व मदु । पिहा“ वनाः तय्धुंकल ।

जितः अन छेँ घौ पलख हे च्वने मंमन्त । अय्सां छु याये प्यन्हु मदयेकं थःछेँ वने मज्यू हँ । कन्हय् प्यन्हु दइ अलेतिनि थःछेँ वनेगु जुइ । व छेँय् उलिमछि जहान दु अय्सां नोकर छम्ह धकाः मदु । फुक्क ज्या थःम्हं हे यायेमाः । जिमित नोकरयात थें ज्यायाके दयेकाः मेपिं नोकर छु यायेत माल ?

बहनि धिरज इलय् हे छेँय् दुहाँवल । थौं ला इलय् हे जा नये दइन । जि भुतुली तताःजुयात ग्वाहालि यानाच्वना । थौं जुली व सुरज हेटौडाय् जुलीया पाजुपिन्थाय् वंगु । अन हे नयाः वइ । इमित जाथुइ म्वाः धकाः ससःमां नं धाः वल । जा बुका कुहाँ वया । धिरज सपूm ब्वनाच्वन । 

“ब्याली भपीगु जूसा तलय् झासँ, ब्याली बुकाः वयेधुन ।” जिं धया ।

ज्ञांदुम्ह मचा थें धिरज सपूm छसिलिक्क तया जा नयेत तलय् थहाँवन ।

धिरज जा नया कुहाँवल । सकसियां जा नये सिधयेका तिनि जिं जा नया । चिप छद्वं सिलेगु दनि । जा नया नं छघौ बिक चिप सिलाः कुहाँवया ।

थौंला धिरज नाप खँल्हाय् खनीगु जुल । थौं वं जितः छु छु जक धाइगु जुइ, छु छु जक याइगु जुइ धकाः बिचाः याना जि मछा मछा तीजक खापा चायेका कोथाय् दुहाँ वना ।

कोथाय् मत मच्या । जिं मत च्याका । धिरज खाताय् थसः पाया द्यनाच्वन । म्हिगः म्हिंग थें हे वसः पुनाः व द्यनाच्वन । जि अजुचाया । थ्व मनूया छु चाल थ्व ? न्हू इहिपा याना हयाः छुं हे रसबस मदु थ्व मनूयाके । कलाःया मतलब हे मदु । अजःम्हेसें इहिपा हे छाय् यायेमाःगु ? लाःसा थ्व मनू नपुंसक जकं मखुला ? मखुसा जि थें च्वंम्ह यौवनं बिलिबिलि जाःम्ह ल्यासेम्ह मिसा वया कोथाय् वयाच्वना । म्हमस्युंसां जि वया कलाः खः । थ्व कोथाय् वं जित यग्गु यायेगु अधिकार दु । वं जित बलात्कार हे याःसां व बैध जुइ । अय्सां वं जितः वास्ता मया । पक्का नं व नपुंसक हे जुइ । खैमखु वं मयः धायेक इहिपा याना ब्यूगुलिं जितः वास्ता मयागु जुइ । जि नं ला ययाः इहिपा याना वयागु मखु । जिं इहिपा यायेमखु धायेक छेँया इज्जतया लागि धकाः जितः बियाः हःगु । वं जितः वास्ता मयासा जिं नं वास्ता यायेमखु । वं मसःतूतले जि नं कोमल जुया वनेमखु । वया जि मयःसा जि नं व मयः । थथे हे बिचाः याना जि नं खाता क्वय् चकति स्वपाः लाया द्यना ।

सुथ जुल, जि न्ह््यलं चाल । जिं खाताय् स्वया । धिरज म्हिगः गथे द्यंगु खः आः नं अथे हे द्यनाच्वन । चच्छि मू नं मपू थें च्वं । जि दना वना वसिबँ पुना । लुखा बँ थिला । ख्वाः सिला । भुतुली वनां च्या दाय्का । सकलें दना वल । जिं सकसितं च्या त्वंका । निगू कप च्या ज्वना जिमिगु कोथाय् वया । धिरज दनाः मवःनि । जिं वयात थना । व मंमदु मंमदु दनावल । तीजक तलय् वनाः ख्वाः सिला वल ।

“जि आः थःछेँ वनेत्यना । छिगु छु बिचाः ?” जिं वयागु मन स्वय्या लागि न्यना ।

“ज्यू, छ थःछेँ हुँ । जि येँय् वने । जिगु क्लास चलय् जुयाच्वंगु दु ।” 

“अय्सा आः झी गबलय् नापलाय्गु जुइ ?” जिं मछा मजूसे न्यना । 

“कृष्णाष्टमीया झुलनया इलय् वये ।”

“अय्सा झीगु मिलन उबलय् जक हे जुइगु जुल ? वयां न्हापा छि थन झाय्गु मखुला ?”

“शायद वयेमखु जुइ ।”

“अय्सा जि छु यायेलय् ? थन वयेला कि मवये ?”

“छं स्वया । वये मंदुसा वा । मंमदुसा वयेमते । जितः मतलब मदु ।”

“छि जिम्ह भाःत खः । छित हे मतलब मदुसा जि थ्व छेँ छु याः वयेगु ?” जिं हानं मछाः मजूसे खँ तःछ्यायेथें धया, “यदि छित जि मयःगु खःसा धैदिसँ, जि हानं थ्व छेँ गबलें वयेमखु ।”

“थुकिया लिसः जिं छन्त आः थथें बिइमखु । छं जि मयःसा जिथाय् च्वना च्वनेत जिं कर यायेमखु । थौं तक छन्त जिं थियागु मदु । छ पवित्र तिनि । छं यःम्ह नाप जीवन हने फुनि ।”

“छि थुलि त्यागीम्ह जुयाच्वन । अजःम्हेसें जितः छाय् इहिपा याना दिया ? बाच्छै बाजा थाना इहिपा याना हयादिल । इहिपा यानाः भाःतया छेँय् प्यन्हु च्वने धुंकूम्ह मिसायात भाःतं थि हे मथ्यू धायेवं सुं पत्याः जुइला ? इहिपा न्ह््यः मिसात लुँ खःसा, इहिपा जुइव ली जुइ । वया उलि भाः दइमखु । जिगु छु द्वं दु धकाः छिं जितः थजाःगु व्यबहार याना दिया ?”

“छंगु छुं द्वं मदु । जिं धाये हे धुननि कृष्णजन्माष्टमी तक छं पियाः च्वने माः ।” 

धिरजया खँ न्यनाः जि छु याये छु धाये जुल । जि तलय् वनाः ससःमां—अबु नापलानां बिदा कयाः थःछेँ वया ।

जि थःछेँ थ्यनेवं तताःजुं लसकुस यात । मां नं लसतां मतिना यात । तताः अय्नं दनि । तता जिगु कोथाय् वल । जितः घय्पुनाः न्यन, “धिरजं छन्त गुलि मतिना यात ?”

जि व धाये, थ्व धाये मन्त । खःगु खँ धाये ला मधाये ला जुल । जिं खःगु खँ धाःसा इमिसं गुलि नुगः ख्वय्कीगु जुइ । मखुगु खँल्हाये जितः मयल । उकिं जिं नंनिमवासे सुम्क च्वना ।

तताःजुं जितः च्या व पाउरोटी बी हल । जिं साक्क नया । खः, प्यन्हु लिपा जिं क्वाःगु च्या त्वने खन । अन छेँय् ला थःम्हं च्या दायेका हे क्वाःक्वाः च्या त्वने मदु । सकसितं च्या इनाः बिया भागि यायां हे जिगु च्या ख्वाउँसे च्वनेधुंकी । हानं दायेका त्वनेगु खँ हे मदु ।

जा नयेगु ई जुल । मां, बा, दाइ, तता सकलें नापं च्वना जा नया । जितः थौं जा तसकं साः ताल । प्यन्हु लिपा थौं क्वाःगु जा प्वाः जायेक नयेखन । अन छेँय् जूसा सकसियां नये धुंकाः तिनि जिं नयेमाः । अबलय्तक जिगु जा ख्वाउँसे च्वनी धुकी । थःछेँ व कतकिया छेँ गुलि पाः । जा नयाः न्हिच्छि द्यना ।

  बहनि ब्यालि याना जि थःगु कोथाय् वया । जि ल्यूल्यू आरजु तता नं वल । कोथाय् दुहाँवयेवं वं खापाय् चुकू तल ।

“आरती, छिमि निम्हे सुनां न्हापलाक्क नंतुया ? धिरजं नंतुल ला कि छं ?” ततां न्यन ।

       “सुनां सुनां का, निम्हत्यपु जुसेंलि न्वं तु हे तुइनि ।” जिं भतीचा झर्कय् जुया धया । जि लासाय् ग्वरातुला । 

“भाःतपिन्थाय् वनाः वइबलय् मिसामचात गुलि लय्ताया वइ । थःछेँ वसांनिसें भाःतं थथे धाल अथे धाल धकाः भातया खँ कंकं लिलाइ मखु । थ्व जुलं स्वः न्वंनिं हे वाःगु मखु । धिरजं ग्वकः बुयाः खाताय् यंकल ? गुलितक मतिना यात ? धिरजं छन्त यक्वः हे सास्ति यानाः हल ला ?”

“मस्यू जिं, गुलि हालाः च्वंगु । मछाः नं मजू ला ?” जिं झर्कय् जुया धया ।

“इहिपा जुइधुंकूपिं तताः केहेँ नं छु यायेत मछाले मा ? धात्थें वं छन्त छुं हे मयाः ला ?”

जिं मताः पहः पिकयाः न्वंनिंमवासे न्ह््यःवः पहः याना बिया । जिगु खँ जिं आः थथ्थें गथे कने ? जिं खःखःगु खँ कन धासा छेँ च्वंपिनी गुलि नुगलय् स्याकी । जिगु इहिपा याना लसतां भय्बियाच्वंगु छेँ दुःखं छाय् कयेके बी । भाद्र महिना तक जिं पियाःच्वने । अनं लिपा तिनि जिं छुं धाये । जिं ताउतक न्वंमवानागुलिं तताया स्वये जि न्ह््यः वय्कल जुइ धकाः च्वनजुइ । मत स्यात अले काय्म्ह घयेपुना द्यन ।

Continue
No comments:

Post a Comment