Wednesday, September 8, 2021

नेवाः समाजः बाह्रा संस्कार व साइट

 नेवाः समाजः बाह्रा संस्कार व साइटस्वनिगःया आदिवासी नेवाः समाज दुने थीथी कथंया संस्कार व संस्कृतित दु । नेवाः दुने नं विविधता दुगु संस्कार व संस्कृति दु । छगू हे प्रकृतिया संस्कार यात नं ब्यागलं ब्यागलं कथं नां बिया हनाच्वंगु अवस्था नं दु । 

वास्तवय् संस्कार धइगु मनू अर्थात व्यक्तियात सक्षम यायेगु नितिं याइगु चलन खः । छम्ह समाजया जिम्मेवार मनू जुया न्ह्याबलें छ्यं धस्वाका म्वाना च्वनेगु नाप नापं जीवनय् वइगु न्ह्याथेजाःगु पंगःयात नं चीकाः वने फयेकेगु नितिं संस्कार याना वयाच्वंगु खः । उलि जक मखु संस्कारं उम्ह मनू गज्वःगु अवस्थाय् थ्यन धकाः तकं संकेत बियाच्वंगु दइ । 

गथे कि जँक्व संस्कार धइगु छगू कथं मनू हे द्यः जुल धइगु भाव पिब्वइगु कथंया संस्कार खः । अले मनू सिइ धुंकाः नं वय्कःया गुण लुमंकाः न्ह्याः वनेगु नितिं याइगु संस्कार मृत्यु संस्कार खः । थीथी कथंया संस्कारत धायेबलय् मचा प्वाथय् दुगु इलय् धौबजि नकेगुनिसें मचा बुइ धुंकाः ब्यंकेगु, मचा जँक्व अर्थात जा नकेगु, इहि यायेगु कय्तापूजा यायेगु (बरे छुकेगु), बाह्राः तयेगु, वंजला छ्वयेगु, बाह्राः तयेगु, इहिपाः यायेगु नाप नापं थीथी कथंया संस्कारत दु । 

नेवाः समाज दुने नं थज्वःगु कथंया संस्कारयात ब्यागलं ब्यागलं नां बिया हना वयाच्वंगु दुसा गनं याइगु संस्कारयात मेगु थासय् च्वंपिं नेवाःत मयाइगु नं चलन दु । थथे विविधता दुगु संस्कारत मध्ये छगू जक मंकाः संस्कार धइगु बाहः तयेगु संस्कार खः । बाह्राः तयेगु संस्कारयात गुलिं गुलिसिनं बाह्राः तयेगु मखुसे बाह्राः च्वनेगु धकाः नं धयाच्वंगु दु । थुगु कथं बाह्राः संस्कारया महत्वयात नं मनूतय्सं थीथी कथं थुइका वयाच्वंगु अवस्था दु । 

बाह्राःया अर्थ

नेवाः समाजय् दुने समान कथं अले मंकाः कथं हना वयाच्वंगु संस्कार धइगु बाह्राः खः । बाह्राः संस्कारयात न्ह्याथय् च्वंपिं नेवाःतय्सं जूसां बाह्राः हे धयाच्वंगु दु । मेगु नामं म्हसीकेगु यानाच्वंगु  मदु । फुक्कसिनं फुक्कथासय् हे बाह्राः हे धायेगु याना वयाच्वंगु दु । बाह्राःयात न्हापा न्हापाया सफुतिइ बाल्हाः धकाः च्वयातःगु दु धाइ । बाल्हाः जुया हे लिपा बाह्राः जूगु खः धाइपिं नं मदुगु मखु । अथे हे गुलिं गुलिं संस्कृति सम्वन्धि अनुसन्धान यानाच्वंपिन्सं बास्तवय् बाराः जुया लिपा बाह्राः जूवंगु खः धाइपिं नं मदुगु मखु । छुं नं कथंया पंगः पनेगु नितिं बारं चिइगु याता बाराः धाइगु जुया मिसामस्तय्त मखूगु नियतं पनेत चीइगु अर्थात नियमय् तयेगु जुया बाराः धाधां लिपा बाह्राः जूवंगु धाइ । अले गुलिं गुलिसिनं झिंनिन्हु तक तयेगु जुया बाह्र (१२) दिन तक तयेगु जुया हे बाह्राः धाःगु खः धाइपिं नं मदुगु मखु । न्ह्यागु जूसां नं आखिर बाह्राः धइगु नेवाः समाजया मिसा मस्तय्त याइगु छगू महत्वपूर्णगु संस्कारया रुपय् कायेफु । 

बाह्राः छाय् तइ ?

मिसा मस्तय्त बाह्राः तयेगु चलन नेवाः समाजय् दु । बाह्राः तये धुंकाः जक उम्ह मिसा मचा इहिपाः यायेत सक्षम जूम्ह कथं नाली । उकिं बाह्राः मतःम्ह मिसालिसे इहिपा यायेमजिउ धाइगु नं चलन दु । थनि प्यंगू दशकति न्ह्यः तक बास्तवय् जब मिसा मस्त मजिउ जुइ अर्थात रजश्वला जुइ अबलेनिसें हे छेँया क्वथाय् तइगु चलन खः बाह्राः । अथे मजिउ जुउगु धइगु उम्ह मिसा मचा मां जुइत क्षमता दुम्ह जुल धकाः थुइकी । न्हापांखुसि मजिउ जुइबलय् उम्ह मिसा मचा तसकं ग्याइगु स्वाभाविक हे खः । थःगु यौन अंगं हि वइगु जुया ग्याइगु खः धकाः धायेछिं । तर थनि स्वंगू दशकति न्ह्यःनिसें धाःसा मिसा मस्त मजिउ जुइ न्ह्यः हे बाह्राः तयेगु यानाहःगु दु । मजिउ जुइ न्ह्यः हे मिसा मचा करिव १३ बर्ष थ्यने न्ह्यः हे बाह्राः तयेगु यानाहःगु खः । अथे बाह्राः तइगु ई धइगु छन्हुं, खुन्हु वा झिंनिन्हु तक तयेगु यानाच्वंगु दु । सुं छम्ह बाह्राः तयातःगु दुसा अन घाये यंकेगु धकाः छन्हु वा खुन्हु तक तयेगु यानाच्वंगु दु । 

यौन शिक्षा बिइगु

जब मिसा मचाया यौन अंगं हि वइ अर्थात मजिउ जुइ अबलेनिसें वयागु शरिरय् यौन अंगत मेमेगु नं बांलाक्क विकास जुया वइगु खः । उलि जक मखु न्हापांखुसि मजिउ जुइगु इलय् मिसामचा अजू चाइगु नं स्वाभाविक हे खः । अले उम्ह मिसा मचायात बाह्राः तयातःगु थासय् वना अनुभवि मिसापिन्सं बास्तवय् यौन शिषा बिइगु खः । आः छंगु यौन अंगत विकास जुया वइ, छ मां जुइ फुम्ह जुल, छ न्ह्यलाथे सना जुइ मजिल, मिजंतय्सं मिखा तयेफु धइगु नापं थीथी कथंया शिक्षा बिइगु चलन दुगु खः । तर लिपांगु इलय् वया बाह्राः तयेगु धइगु मजिउ जुइ न्ह्यः हे तयेगु नापं छगू चलनयात जक पूरा यायेगु कथं याना भ्वय् नयेगु याना जक बाह्राः तयेगु यानाच्वंगु दु । उकिं याना यौन शिक्षा विइगुसिबें नं तयेमाःगु नामय् बाह्राः तयेगु अले भ्वय् नयेगु जक यानाच्वंगु अवस्था दु । 

बाह्राः संस्कारय् वःगु हिउपाः

थनि स्वंगू दशक न्ह्यःनिसें मजिउ जुइ न्ह्यः हे बाह्राः तयेगु यानाहःगु खःसा अथे हे अबलेनिसें हे विहारय् यंकाः अष्टशिल बिया नैतिक शिक्षा बिइगु नं यानाहःगु दु । विशेष याना अन्तरजातीय इहिपाः जूगुलिं बाह्राः तयेत समस्या जुया, बाह्राः तयेत थःगु छेँय् थाय् मदयानिसें बाह्राः तये धुंकाः भ्वय् नकेगु नितिं आर्थिक रुपं सक्षम मजुया साय्द अथे विहारय् यंकेगु याना वयाच्वंगु खयेमाः । विहारय् यंकाः मिसा मस्तय्त अष्टशिल बिइगुयात ऋषिणी यायेगु धाइ । अले समाजय् ऋषिणी याःगुयात नं बाह्राः तःगु कथं नालाहःगु दु । अष्टशिल बिइगु धइगु प्राणि हिंसा मयायेगु, खुया मकायेगु, ब्रम्हचार्य शिक्षा पालना यायेगु, असत्य खँ मल्हायेगु, न्हिनय् १२ बजे लिपा ठोस खाना मनयेगु, मनोरंजन मयायेगु, यक्व सुविधानभोगी जुया मच्वनेगु धकाः शिक्षा बिइगु खः । लिपांगु इलय् वया अप्वः याना नेवाः समाज दुने मध्यमवर्गया मनूतय्सं थः म्ह्याय् मस्तय्त बाह्राः तयेगु मयासे विहारय् यंकाः ऋषिणी यायेगु याना वयाच्वंगु खने दु ।  बाह्राः तयेगुया साइट

न्हापा न्हापा बाह्राः तयेगु नितिं साइट हे पिकयातःगु खःसा थुगुसीनिसें अज्वःगु कथंया साइट मन्त । नेपाल संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतया नेपाल पञ्चाङ निर्णायक समितिपाखें पिथनीगु पञ्चाङ पात्रय् थुगुसीनिसें साइट बियातःगु मदु । २०६८ सालंनिसें ७० साल तकया पञ्चाङ पात्रय् धाःसा बाह्राःया साइत बियातःगु दु । बैशाख, जेठ, श्रावण, आश्विण, मंसीर, माघ व फागुन महिनाय् याना करिव झिंच्यान्हु तकया साइट बाह्राःया नितिं बियातःगु खः । अले ज्योतिष वा गुर्जुपिन्थाय् वना बाह्राः तयेगु साइट कया नेवाःतय्सं बाह्राः तयेगु याना वयाच्वंगु खः । बाह्राः तयेगु धइगु छगू प्राकृतिक नियम अर्थात मिसा मस्त मजिउ जुइगु नाप स्वापू दुगु जुया साइट बिइगु ज्या याये मजिउ धकाः सायद पञ्चाङ निर्णायक समितिं बाह्राःया साइट मबिउगु खयेमाः । साइट धइगु तिथि, नक्षत्र, बार, योग, करण, महिनायात स्वया भिंगु दिं ल्यया बिइगु ज्या खः । थुगुसीनिसें अथे बाह्राःया साइट पञ्चाङ पात्रय् मदये धुंकूगु जुया साइट स्वया मजिउ जुइ न्ह्यः हे बाह्राः तयेगु सोच दयेकाच्वंपिन्त थुकिं लिच्वः लाइगु स्वभाविक हे खः । 

न्ह्यागु जूसां आखिर वाह्राः संस्कार धइगु मिसा मचायात यौन शिक्षा बिइगु खः । अले नेवाःत पुर्खातय्सं न्हापांनिसें हे मिसा मस्तय्त यौन शिक्षा बिइमाः धकाः थुइका गुगु कथं संस्कारया रुपय् नाला वयाच्वंगु धइगु छगू दुरदृष्टि कथं याना वयाच्वंगु खः । तर लिपांगु इलय् वया बाह्राः तयेगु धइगु अन्धविश्वासया रुपय् विकास जुया वनाच्वंगु दुसा थुकियात कया नेवाः समाजय् बांलाक्क थुइका वने फत धाःसा समाजया नितिं बांलाःगु हे ज्या जुइ धकाः धायेफइगु अवस्था दु । च्वमि ः श्रीकृष्ण महर्जन

No comments:

Post a Comment